Adevarul Holding 0

A.C.T.A. este neconstitutional - Catre Parlamentul Romaniei

7707 signers. Add your name now!
Adevarul Holding 0 Comments
7707 signers. Almost there! Add your voice!
78%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Către Camera Deputaților Către Senat Stimate Doamne, Stimați Domni, Petiție împotriva ratificării tratatului A.C.T.A. ( Anti-Counterfating Trade Agrement) de către Parlamentul României Prin intermediul acestei petiții prezentăm Parlamentului Românie dovezile clare referitoare la neconstitutionalitatea TRATATULUI ACTA, solicitand , in acelasi timp, abtinerea acestuia de la ratificarea acest tratat. Desi Romania a reglementat, prin intermediul Legii nr 8/1996, legea privind dreptul de autor si drepturile conexe,s-a preferat, prin semnarea acestui tratat, de către însărcinatul cu afaceri al României in Japonia Ministrul Plenipotențial, Dl. Petre Stoian încălcarea dispozițiilor Consituței României. Următoarele articole prevăzute de către Tratatul A.C.T.A. contravin drepturilor fundamentale ale omului, garantate prin Constituția României ACTA ARTICOLUL 11 Informații referitoare la încălcarea unui drept Fără să aducă atingere legislației sale care reglementează privilegiile, protecția confidențialității surselor de informații sau prelucrarea datelor cu caracter personal, Oricare dintre părţi prevede ca, în cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, autoritățile sale judiciare să aibă autoritatea, la cererea justificată a titularului dreptului, să ordone contravenientului real sau, eventual, contravenientului presupus, să furnizeze titularului dreptului sau autorităților judiciare, cel puțin în scopul colectării de dovezi, informații relevante, astfel cum se prevede în actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile, pe care contravenientul real sau presupus le deține sau le controlează. Astfel de informații pot include informații privind orice persoană implicată în orice aspect al încălcării, reale sau presupuse și privind mijloacele de producție sau canalele de distribuție ale mărfurilor sau serviciilor vizate, inclusiv identificarea persoanelor terțe despre care se presupune că sunt implicate în producția și distribuirea unor astfelde mărfuri sau servicii și a canalelor de distribuire ale acestora. Contravine art. Articolul 24 Dreptul la aparare (1) Dreptul la aparare este garantat. (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Articolul 26 Viata intima, familiala si privata (1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata. (2) Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri. ACTA ARTICOLUL 14 Transporturi mici și bagaje personale (1) Oricare dintre părţi include în aplicarea prezentei secțiuni mărfuri de natură comercială trimise în transporturi mici. (2) Oricare dintre părţi poate exclude din aplicarea prezentei secțiuni cantități mici de mărfuri de natură necomercială aflate în bagajele personale ale călătorilor. Contravine ARTICOLUL 23 Libertatea individuala (1) Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile. (2) Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile si cu procedura prevazute de lege. Articolul 26 Viata intima, familiala si privata 1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. ACTA ARTICOLUL 27 Aplicarea legii în mediul digital (4) O parte poate să furnizeze, în conformitate cu actele sale cu putere de lege și cu normele sale administrative, autorităților sale competente autoritatea de a solicita unui furnizor de servicii online să divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informații pentru a identifica un abonat despre al cărui cont se presupune că a fost utilizat pentru încălcare, atunci când respectivul titular al dreptului a depus o cerere, suficientă din punct de vedere juridic, cu privire la contrafacerea mărcilor de comerț sau la încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe și atunci când astfel de informații sunt cerute pentru a proteja sau a aplica drepturile respective. Aceste proceduri sunt puse în aplicare astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea activității legitime, inclusiv comerțul electronic și, în conformitate cu legislația părții respective, respectă principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil și protecția vieții private. Contravine Articolul 26 Viata intima, familiala si privata (1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata. (2) Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri. Articolul 28 Secretul corespondentei Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. Libertatea constiintei Articolul 24 Dreptul la aparare (1) Dreptul la aparare este garantat. (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Articolul 30 - Libertatea de exprimare (1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisa. (3) Libertatea presei implica si libertatea de a infiinta publicatii. (4) Nici o publicatie nu poate fi suprimata. (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare in masa obligatia de a face publica sursa finantarii. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine. (7) Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri. (8) Raspunderea civila pentru informatia sau pentru creatia adusa la cunostinta publica revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestarii artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege. VA SUPUNEM ATENTIEI URMATOARELE ASPECTE, CARE DUC, DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL, LA CONSTATAREA NULITATII ACESTUI TRATAT (ÎNCETAREA TRATATELOR). In sustinerea acestei opinii stau “ marturie” dispozitiile dreptului international- dreptul tratatelor, articole din Constitutia României, din Carta O.N.U., din atribuţiile, activitatea, actele, profilul judecatorilor, alte date privind Curtea Constituţională. Insertia tratatelor internationale in ordinea juridica romana In urma revizuirii Constitutiei in 2003 articolele 11 si 20 au fost modificate. La articolul 11 a fost adaugat un alineat suplimentar care precizeaza ceea ce comentatorii textului initial anticipasera, anume ca ratificarea unui tratat international contrar Constitutiei nu se poate face decat dupa revizuirea corespunzatoare a legii fundamentale. Articolul 11 (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. (3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei,( art 23,26, 28,30) DECI, RATIFICAREA LUI POATE AVEA LOC NUMAI DUPĂ REVIZUIREA CONSTITUŢIEI. Articolul 23 Libertatea individuala Articolul 26 Viata intima, familiala si privata Articolul 28 - Secretul corespondentei Articolul 30 - Libertatea de exprimare Concluzia 1 : in lumina celor prezentate, INTÂI AR TREBUI SĂ AIBĂ LOC REVIZIUREA CONSTITUTIEI SI APOI RATIFICAREA ACESTUI TRATAT PRIN INTERMEDIUL PARLAMENTULUI. II. DREPTUL TRATATELOR ( MATERIE DREPTUL INTERNATIONAL) vizeaza inclusivesubiectul urmator: Nulitatea tratatelor 11.1. Cauze care determina declararea nulitatii Nulitatea tratatelor reprezinta una dintre cauzele de încetare a efectelor unui tratat. Nulitatea tratatelor intervine: 1. în cazul în care tratatul contravine unei norme imperative (de jus cogens) aflata în vigoare în momentul încheierii sale, sau aparuta ulterior; 2. în cazul în care se constata un viciu de consimtamânt care a afectat acordul de vointa al partilor în momentul încheierii tratatului. c. încalcarea normelor imperative d. Din regula stabilita de Conventia privind dreptul tratatelor, potrivit careia “este nul orice tratat care, în momentul încheierii sale este în conflict cu o norma imperativa a dreptului international general “ (art.53), rezulta ca statele nu pot sa încalce sau sa modifice printr-un tratat o norma internationala de jus cogens. Principiile fundamentale ale dreptului international reprezinta “norme juridice de aplicatie universala, cu un nivel maxim de generalitate si cu un caracter imperativ, care dau expresie si protejeaza o valoare fundamentala în raporturile dintre subiectele de drept international.” Aceste principii, consacrate în Carta O.N.U., au fost afirmate si în Declaratia Adunarii Generale O.N.U. din 1976, fiind considerate norme imperative (de “jus cogens” ) de la care statele nu pot deroga prin conventii contrare.Normele de jus cogens constituie un nucleu normativ care fundamenteaza existenta unei ordini legale a societatii internationale, impunându-se cu obligativitate tuturor membrilor acesteia. În dreptul international contemporan opereaza distinctia între norme imperative (de jus cogens) si norme dispozitive. Conventia privind dreptul tratatelor (Viena, 1969) defineste norma imperativa ca fiind “o norma acceptata si recunoscuta de comunitatea internationala a statelor, de la care nu este permisa nici o derogare si care nu poate fi modificata decât printr-o noua norma a dreptului international având acelasi caracter” (art.53). Orice tratat care, în momentul încheiereii sale, se afla în conflict cu o norma imperativa existenta este afectat de nulitate, iar aparitia unei noi norme imperative impune adaptarea normelor în vigoare dispozitiilor acesteia. Comisia de Drept International a O.N.U. a identificat ca apartinând categoriei de jus cogens urmatoarele norme: principiile de drept international înscrise în Carta ONU, drepturile si libertatile elementare la viata si demnitate umana, drepturile general recunoscute membrilor comunitatii internationale (cum sunt libertatea marilor si a spatiului cosmic) Articolul 12.Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata sa personala, în familia sa, în domiciliul sau în corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri. Articolul 19.Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opniii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspândi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat. Concluzie 2:UN TRATAT ÎNCHEIAT CU ÎNCALCAREA UNEI NORME IMPERATIVE SE CONSIDERA NUL DIN MOMENTUL ÎNCHEIERII SALE. III. CURTEA CONSTITUTIONALA Art.2. - (1) Curtea Constituţională asigură controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului. (2) Sunt neconstituţionale prevederile actelor prevăzute la alin.(1), care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei. (3) Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Art.11. - (1) Curtea Constituţională pronunţă decizii, hotărâri şi emite avize, după cum urmează: A. Decizii în cazurile în care:b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, înainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori; Suspendarea sau încetarea aplicarii unui tratat ca urmare a vointei partilor (dreptul tratatelor) Încetarea sau suspendarea tratatelor independent de vointa partilor Intervine în situatii care fac imposibila executarea lor: 1. ca urmare a disparitiei totale si permanente obiectului sau a partilor tratatului, ca subiecte de drept international ( caducitatea tratatului); 2. ca efect al schimbarii fundamentale a împrejurarilor, care au determinat încheierea tratatului, daca aceasta afecteaza în mod esential baza consimtamântului statului exprimat la data încheierii tratatului (încetarea tratatului); 3. ruperea relatiilor diplomatice si consulare si razboiul (încetare sau suspendare); 4. constatarea nulitatii unui tratat (încetarea tratatelor). Concluzia 3: Curtea Constituţională trebuie sa se pronunţe asupra constituţionalităţii acestui tratat ACTA, urmand revizuirea Constitutiei si numai apoi RATIFICAREA ACESTUIA DE CATRE PARLAMENTUL ROMANIEI.( ART. 11 Constitutia Romaniei). CEREM PARLAMENTULUI ABTINEREA RATIFICARII TRATATULUI ACTA, ATATA TIMP CAT ESTE LOVIT DE NULITATE SI CONTRAVINE DISPOZITIILOR IN VIGOARE ALE CONSTITUTIEI ROMANIEI. .

Share for Success

Comment

7707

Signatures