abdul matin 0

تغیر نظام

190 people have signed this petition. Add your name now!
abdul matin 0 Comments
190 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ایا می خواهید نظام فعلی به فدرال تغیر کند? اگر بلی پس ما را کمک کنید تا بدانیم چه تعداد از هموطنان با ما هستند، نظریات شما مهم استبا احترام

کنگره ملی افغانستان

Share for Success

Comment

190

Signatures