اعتراض به مسکوت ماندن لا&#1740

shadi sadr
shadi sadr 0 Comments
905 Signatures Goal: 1,000

صحن علنی خلاف آيين نامه داخلی مجلس است، از تمام نمايندگان، به خصوص نمايندگان زن، وزارت امور خارجه، مرکز امورمشارکت زنان رياست جمهوری، کميسيون لوايح و همه مقامات تقنينی و اجرايی ديگری که به شکلی مساله مربوط به آنها می شود می خواهيم: 1. به هر شکل ممکن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان را مجددا برای تصويب در مجلس مطرح کنند. 2.به جای قائل شدن يک شرط کلی و مبهم، سعی در معين و محصور کردن شرايط کرده و تلاش کنند در نهایت کنوانسیون را بدون شرط و يا با حاقل شرايط روشن و جزيی به شکلی که با روح کلی آن که رفع تمام تبعيضهای قانونی و عملی ميان زن و مرد است، مغاير نباشد به تصويب برسانند.

Sponsor

http://www.womeniniran.com/

Links

http://www.womeniniran.com/

Comment

905

Signatures

 • 4 years ago
  zarah soltani United States
  4 years ago
 • 4 years ago
  seo service Russian Federation
  4 years ago
 • 4 years ago
  good seo Russian Federation
  4 years ago
 • 5 years ago
  best compact digital cameras Russian Federation
  5 years ago
 • 5 years ago
  bookmaring service Russian Federation
  5 years ago
 • 5 years ago
  social bookmarks Russian Federation
  5 years ago
 • 7 years ago
  Anna Featherson United States
  7 years ago
 • 7 years ago
  Ali Khatami Canada
  7 years ago
 • 7 years ago
  بهاره سولتی United States
  7 years ago
 • 7 years ago
  zahra United States
  7 years ago
 • 8 years ago
  Saloomeh Rahimi Myanmar
  8 years ago
 • 8 years ago
  lctlqi Latvia
  8 years ago
 • 8 years ago
  xsebuxezzua Latvia
  8 years ago
 • 8 years ago
  bzsmrzlxbr Latvia
  8 years ago
 • 8 years ago
  vvfivdqywgh Latvia
  8 years ago
See More