shadi sadr 0

اعتراض به مسکوت ماندن لا&#1740

906 signers. Add your name now!
shadi sadr 0 Comments
906 signers. Almost there! Add your voice!
91%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

صحن علنی خلاف آيين نامه داخلی مجلس است، از تمام نمايندگان، به خصوص نمايندگان زن، وزارت امور خارجه، مرکز امورمشارکت زنان رياست جمهوری، کميسيون لوايح و همه مقامات تقنينی و اجرايی ديگری که به شکلی مساله مربوط به آنها می شود می خواهيم: 1. به هر شکل ممکن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان را مجددا برای تصويب در مجلس مطرح کنند. 2.به جای قائل شدن يک شرط کلی و مبهم، سعی در معين و محصور کردن شرايط کرده و تلاش کنند در نهایت کنوانسیون را بدون شرط و يا با حاقل شرايط روشن و جزيی به شکلی که با روح کلی آن که رفع تمام تبعيضهای قانونی و عملی ميان زن و مرد است، مغاير نباشد به تصويب برسانند.

Sponsor

http://www.womeniniran.com/

Links

http://www.womeniniran.com/
Share for Success

Comment

906

Signatures