amir parizad 0

کمپین طرح شکوایه هموندان جنبش ایرانبانان به نمایندگی از همه آحاد ملت ایران خطاب بنمایندگان دولت روسیه وسایرهمسایگان برای طرح دعوی حقوقی درلاهه

33 people have signed this petition. Add your name now!
amir parizad 0 Comments
33 people have signed. Add your voice!
4%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

بدینوسیله اعلام میگردد:ما امضاء کنندگان این سند هرگونه اخذ قرارداد فی مابین رژیم از مشروعیت خارج شده جمهوری اسلامی در راستای تمامیت سرزمینی و در ضدیت با منافع ملی خویش را با هریک از همسایه گان بویژه دولت روسیه مرود دانسته رسما اعلام مینماییم کوچکترین توافقنامه برخلاف پنجاه درصد سهم سرزمین خود در دریای کاسپین را ملغی میدانیم.

برابر با ۱۰ اوت ۲۰۱۹ میلادی شنبه ۱۹ امردادماه ۱۳۹۸ خورشیدی

جنبش ایرانبانان، که بخشی از مردم ایران است و بعنوان بخشی از صاحبان اصلی ایران و در پشتیبانی از منافع و حفظ سرزمینهای مردم ایران بدینوسیله اعلام میدارد

۱ـ بر اساس قوانین حاکم در ایران، دریای کاسپین و دیگر املاک ایرانی که در مالکیت فرد نبوده است به همه مردم ایران تعلق دارد. مالکیت این املاک بر اساس قوانین موجود در ایران به صورت مشاع (مالکیت همگانی، دارایی جامعه) است و بدون موافقت همه سهامداران آن که مردم ایران باشند قابلیت انتقال ،از هرنوع آن، به دیگری صلاحیت قانونی نداشته و عقد هرگونه قرادی چه کوتاه مدت و چه دراز مدت بدون موافقت همه سهامداران آن، مردم ایران، از رسمیت قانونی برخوردار نمیباشد

۲ـ این مالکیت بر اساس قوانین موجود شامل زیر، روی و بالای مُلک، از قعر زمین گرفته تا روی زمین و آسمان بالای آن را در بر میگیرد. دریای کاسپین مِلک صاحبان آن، مردم ایران و روسیه است ونه دیگری. تا آنجا که به مردم ایران مربوط است این واژه دریا تناسبی با واژه دریا که در کنوانسیونهای دریایی و آبهای آزاد جهانی به کار گرفته شده است نداشته وبا آن متفاوت است. از این روی تقسیمات سواحل کاسپین به کشورهای اطراف دریای کاسپین هیچ همانندی با تقسیمات مالکیت آبهای آزاد ویا گسترده ای که مالکیت آنها تاریخاً روشن نشده است ندارد و کشورهای همسایه حق دست اندازی بر سهم مردم ایران در دریای کاسپین را ندارند و واژهُ دریا و خاک هردو در واژهُ زمین، و سرزمین نهفته است و دریای کاسپین همانگونه زمین وسرزمین ایران است که دریاچه رضاییه سرزمین ایران است.

مالکین دریای کاسپین مردم ایران و روسیه هستند و بس. تنها مردم ایرانند که حق تعیین سرنوشت سهم خود را دارند

ـ مردم ایران در هیچ فراخوان ملی، مردمی، حق واگذاری املاک مشاع را به جمهوری اسلامی نداده اند ۳

ـ مردم ایران در هیچ فراخوان ملی، مردمی حق واگذاری املاک مشاع را به مجلس شورای جمهوری اسلامی نداده اند ۴

۵ـ حکومت جمهوری اسلامی که با رأی گیری و در پی انقلاب ۱۳۵۷ جایگزین رژیم پیشین شد، در سالهای پس از انقلاب با بزیرپا گذاشتن حق و حقوق مردم ایران، با حذف انتخابات آزاد، با جلوگیری از شرکت آزادانه مردم در انتخابات دولتی و حکومتی، و با ایجاد فاشیسم در ایران، به لحاظ قانونی همه مردم ایران، صاحبان ملک را دربر نمیگیرد و بنابراین فاقد اعتبار و فاقد پشتیبانی مردم ایران است. بنابراین عقد هرگونه قرارداد با رژیم جمهوری اسلامی از دیدگاه مردم ایران غیر قانونی شمرده میشود و دست آویختن به املاک مردم ایران تجاوز به خاک، مال و منال مردم ایران به حساب می آید

۶ـ مجلس شورای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس نگهبان، قوه های سه گانه که دولت جمهوری اسلامی بازوی اجرایی آن است، با بستن در به روی مردم ایران وشرکت ندادن آنها در تعیین و حق سرنوشت خود، هیچگونه مشروعیت قانونی نداشته و از نظر مردم ایران حق عقد هیچگونه قراردادی نسبت به دریای کاسپین را ندارند

۷ـ براساس قوانین جمهوری اسلامی، این حکومت حکومت الله بر مردم است و نه مرز میشناسد و نه مردم. بنابراین بطور روشن و بنا بر باورها و اظهارات این رژیم، نظریات مردم ایران به حساب نیامده و نمی آید

مردم ایران چنین اجازه و رسمیتی به جمهوری اسلامی نداده اند و در هیچ رفراندمی از حق خود در تعیین سرنوشت خود و املاک مشاع خود نگذشته اند. بنابراین، جمهوری اسلامی و نهاد های آن هیچگونه رسمیت قانونی برای عقد قرارداد در مورد دریای کاسپین را ندارند. هرگونه همکاری با رژیم جمهوری اسلامی در مورد دریای کاسپین فاقد مشروعیت قانونی است

۸ـ مردم ایران صاحبان اصلی سهام دریای کاسپین هستند و بر اساس موافقت های پیشین با کشور همسایه، روسیه، نیمی از دریای کاسپین متعلق به مردم ایران است. بنابراین مردم ایران هرگونه بهره برداری بدون اجازه مردم ایران را دست درازی به خاک ایران به حساب می آورند. دولتها و حکومتهایی که بدون اجازه مردم ایران از دریای کاسپین بهره برداری کرده و میکنند موظفند که دست از بهره برداری برداشته و آنچه را که تا بحال برده اند به ایران باز گردانند.

۹ـ بر اساس قوانین بین المللی کلیه مرزهای کشورهای عضو سازمان ملل متحد ثبت و حاکمیت مردم هر سرزمینی بر کشور خود محفوظ شناخته شده است. مردم ایران نیز از چنین حقوقی برخوردار بوده و حاکمیت خود بر دریای کاسپین را به هیچ کشور بیگانه ای اهدا نکرده اند. بنابراین عقد هرگونه قرادادی که نافی قراردادهای بین المللی مرزی در مورد دریای کاسپین است را مردود شمرده و ما مردم ایران هرگونه قراردادی را که حاکمیت ایران بر دریای کاسپین را تغییر دهد غیر قانونی میشماریم

۱۰ـ معاهده ۱۹۶۹وین حق حاکمیت مرزی کشورها را به رسمیت شناخته و روشن کرده است. ایران و همسایه های اطراف دریای کاسپین همه امضاء کنندگان این معاهده هستند و آنرا به رسمیت شناخته اند. بنابراین معاهده و معاهده های مربوط به آن، حق حاکمیت ایران بر سهام آن مشخص و تضمین شده است. مردم ایران انتظار دارند که همسایگان ایران چنین حق و حقوقی را محترم شمرده و بر اساس قوانین بین المللی از تعرض به آب و خاک ایران خودداری کنند. همسایگان ایران باید بدانند که هرگونه بهره برداری از منابع و منافع مردم ایران در دریای کاسپین، متعلق به مردم ایران است و کلیه بهره برداریها باید به ایران باز گردانده شوند

بنا بر موارد بالا اعلام میداریم که تصویب هرگونه قرارداد فی مابین رژیم جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه بویژه روسیه بر سر تقصیم منابع دریای کاسپین از مشروعیت خارج شده، فاقد ارزش حقوقی و قضایی است و از نظر ما مردم یعنی مالکین اصلی ایران جرم محسوب میشود

لذا بدینوسیله از کشورهای همسایه و دوست ایران، تقاضامندیم با احترام به موازین بین المللی حق و حقوق ما مردم ایران را محترم شمرده و با عدم همکاری با رژیم جمهوری اسلامی و حامیان آنها، همبستگی خود را با جامعه بین الملل و قانونمند عملاً نشان دهند. هرگونه طمع و تعرض به سهم مالکیت ما مردم ایران در دریای کاسپین راه را برای تعرض به کشورهای دیگر باز میگذارد

جنبش ایرانبانان، (همبستگی اقوام) و اقشار ایرانی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان خویش

برابر با ۱۰ اوت ۲۰۱۹ میلادی , شنبه ۱۹ امردادماه ۱۳۹۸ خورشیدی

Saturday 19th Amordad 1398 Khorshidi,

10th August 2019

The organisation of the JONBESH-E IRANBANAN, that is part of the Iranian people and as joint legal owners, in support of and safeguarding the interest of, and in addition to securing the extent of borders of Iran, declares that

1- In accordance with the Iranian rules, regulations, Law and orders, the Communal Caspian Waters/Land along with other land that are not privately owned, belong to all and every individual Iranian people. The Caspian water/land shares are classed as land belonging to every individual person of Iran on a shared basis.

The ownership is a communal based ownership, (known as Moshae), a public ownership belonging to the people of Iran as shareholders and no dissemination or partition or transfer is allowed without the full agreement of all and every one of the Iranian owners. This inherent requisite of ownership change applies to all proposed changes irrespective of type and duration, treaty based, or transfer based, agreements, treaties, and change is not legally binding unless the full and written agreement of all and every one of the Iranian shareholders is reached.

2- The communal ownership includes, under, on and below of the land to centre of the earth, and over and above the waters/land inclusive of all space above the waters/land with no height or depth limitations. The Caspian Sea is the property of its owners, the people of Iran and Russia, and no other. As far as the Iranian people are concerned, reference to the word sea is different from the word sea used in the maritime conventions and open waters of the world. Hence, dividing the Caspian Sea coasts among the Caspian Sea states has no relevance to the open seawater ownership divisions. Consequently the neighboring countries have no right to expropriate the Iranian people’s share of the Caspian waters/land and the word sea as well as land and any mine and related wealth inside it equates to the word land, be it dry or not and the Caspian Sea is just like the land and the land of Iran very much similar to the Lake Rezaei, which is part and parcel of the land of Iran.

3- The people of Iran have not given the rights for dissemination, partition, trade or treaty of any type and duration involving the Communal Caspian Waters/Land to the Islamic republic of Iran through any legally binding mandate or election.

4- The people of Iran have not given the rights for dissemination, partition, trade or treaty of any type or duration involving the Communal Caspian Waters/Land to the Islamic republic of Iran Parliament through any legally binding mandate or election.

5- The Islamic Republic of Iran gained power after the 1979 revolution and replaced the Pahlavi Regime in a referendum but under specific understandings and proposals. Since gaining the power, It has disregarded all legal rights, against previously promised mandate, of participation of the Iranian people, it has refused to allow the participation of the people in elections, against previously agreed mandate, and by establishing a fascist State, does not represent the will and legal standing of the Iranian people who are the real owners of all rights of the Communal Caspian Waters/Land. Hence, the Islamic Republic of Iran does not hold the right of representation of the Iranian community/people.

Consequently, as noted above, any agreement or treaty involving the communal land/Communal Caspian Waters/Land, is deemed to be illegal and any interference to such ownership and communal property is classed as trespass and theft of the wealth and ownership of the Iranian people.

6- The Islamic Republic of Iran Parliament, the members of it’s parliament, The Guardian Council, the supreme leader, the judiciary, and the executive branch, the government, and any other branch of the ruling regime, by seizing power and blocking participation of all the people and by not allowing people’s participation in performing their rights and planning their current and future plans, have no legal standing to entre into and make agreements or dissemination or partitioning of the rights of the Iranian people with respect to the Communal Caspian Waters/Land.

7- In accordance with the later introduction of laws and by-laws by the Islamic Republic of Iran, it is the governance of Allah, (the Islamic god) against people. It neither respects borders, nor the rights of the people. In its views the right of the people or their believes do not count.

The people of Iran have not given such powers and relationships to the Islamic Republic by any mandate, and they have not authorised or given any such rights in any referendum or in any election to the Islamic Republic of Iran to decide and take action on any communal land/Communal Caspian Waters/Land.

In view of the above, the Islamic Republic of Iran, has no legal rights or power to sign and make agreements on the Communal Caspian Waters/Land. Consequently, any cooperation, or any agreement with respect to the rights of the Iranian people involving the Communal Caspian Waters/land does not have any legal standing.

8- The Iranian people are the real owners of the rights in the Communal Caspian Waters/land and in accordance with the previous agreements with the neighbouring country, Russia et all, half of the rights of the Communal Caspian Waters/land belongs to the Iranian people. Therefore, any interference, development, benefits, gained from and removed from the Iranian communal land/Communal Caspian Waters/Land, is treated as trespass to the rights and ownership of the Iranian people.

Any state, power, neighbour, government that is developing and taking wealth from the Communal Caspian Waters/land without legal permission of the Iranian people, should stop and return such benefits taken in the past to the Iranian people, the real owners of such rights.

9- In accordance with the International Law, the borders of all countries as recognised, registered and is accepted and respected by the United Nation members. The Iranian people also benefit from such rights and legal agreements and that Iranian people have not given away any such rights to any of the neighbouring countries with respect to the Communal Caspian Waters/land. Therefore, any proposed agreement and contract that defies the internationally accepted borders with respect to the Communal Caspian Waters/land is null and void and the Iranian people take such agreements to be illegal and non-binding

10- The 1969 Vienna convention respects and rights of ownership of the borders of the United Nation countries. Iran and all it’s neighbouring countries are signatories to this convention. Therefore, this convention and the ones related to it, recognises, guarantees and respects the rights of sovereignty of the Iranian people on Communal Caspian Waters/land clearly.

The people of Iran therefore and legally expect all neighbouring countries to respect such rights and to avoid and refrain, in line with agreed internationally accepted convention, from trespassing and interfering with the Communal Caspian Waters/Land and land belonging to Iranian people on communal basis. The neighbouring countries should be aware that all related wealth, mines and benefits of the Communal Caspian Waters/land belong to the Iranian people and taken benefits are to be returned to Iran.

In view of the above, we, the Iranian people, announce that signing and reaching and making any agreement between the Islamic Republic of Iran and the neighbouring countries, and specifically, the Russia, involving the Communal Caspian Waters/land dissemination, partition and benefits from its wealth has no legal standing that contravenes pre-Islamic Republic Regime of Iran. Such agreements are and would be counted illegal and criminal.

We therefore requesting all neighbouring countries, respectfully, to adhere to and respect internationally accepted 1969 Vienna convention and the rights of the Iranian people and by refusing to deal with the Islamic Republic of Iran, confirm their solidarity with the International Society and legal conventions.

Any type or form of aggression to the ownership of the Iranian People in the Communal Caspian Waters/land paves the way for aggression of other countries to their neighbouring lands.

JONBESH-E IRANBANAN, (Solidarity of the people of the territories of Iran) for maintaining the integrity and safeguarding the borders of Iran, promoting respect and peaceful coexistence with its neighbours.

Saturday 19th Amordad 1398 Khorshidi,

10th August 2019

Share for Success

Comment

33

Signatures