bezwaarschrift fietspad Geldenaaksebaan

Linde Vloeberghs
Linde Vloeberghs 0 Comments
5 Signatures Goal: 100

Geachte,

Sinds het afgeven in november van de meer dan duizend handtekeningen die via deze petitie verzameld zijn, heeft het stadsbestuur nog niets gedaan met deze handtekeningen. Ondanks het feit dat deze handtekeningen voor een fietspad er kwamen als reactie op het huidige voorstel (waarbij alles blijft zoals het is, maar met zone 30-borden) en in die zin al 'een bezwaar' zijn daartegen, stelt schepen Robbeets dat het feit of er alsnog een fietspad komt, afhangt van het aantal bezwaarschriften. Het indienen van zoveel mogelijk bezwaarschriften, is dus de laatste kans op een deel fietspad op de Geldenaaksebaan!

 We hebben zo'n 353 bezwaarschriften kunnen indienen, waarvan 46 uit Leuven centrum en 222 uit Heverlee. Van deze 222 zijn er 200 van de Geldenaaksebaan zelf en de aangrenzende straten die noodgedwongen de Geldenaaksebaan moeten gebruiken.

Alvast bedankt!

Linde Vloeberghs
Luc Lauwers
Bruno Lambrecht


Bezwaarschrift:

Aan het College van Burgemeester en Schepenen Stad Leuven
Datum : 7 april 2010
Betreft : Bezwaarschrift in verband met de voorgestelde heraanleg van de Geldenaaksebaan tussen de Milseweg en de Paul Van Ostaijenlaan.

Waarde Burgemeester, Waarde Schepenen,
Graag hadden we onze bezwaren geformuleerd
•    tegen het huidige ontwerp, en
•    tegen de totstandkoming van dit ontwerp.
Het huidige ontwerp is volledig gemaakt op maat van de auto’s (rijdende én geparkeerde) en van de bussen. De fietsers en de noodgedwongen gebruikers van de Geldenaaksebaan worden helemaal op het achterplan geschoven. De Geldenaaksebaan herbergt DRIE scholen en is een kanaal naar nog eens TWEE scholen. In een vorig ontwerp (met een gecombineerd fiets- en voetpad) had de Stad Leuven nog oog voor de fietser. Deze fietsers worden nu gedegradeerd tot verkeersremmers.

Onze vraag naar aandacht voor de fietser dateert reeds van januari – februari 2009 (een eerste bezoek aan het kabinet van Schepen Robbeets) en kende een vervolg in een petitie als een reactie op de berichtgeving in de Streekkrant (april - mei 2009). Toen werd het immers duidelijk dat de fietspaden zoals voorzien, geschrapt zouden worden (eenzijdig, dus zonder enige compensatie naar de fietser toe). In december 2009 werden méér dan duizend handtekeningen vóór een fietspad overhandigd aan Schepen Robbeets en Schepen Beckers. Is dit signaal van “méér dan duizend handtekeningen” niet indicatief?

1. Bezwaren tegen het huidige ontwerp.
Het huidige ontwerp is een bestendiging van de bestaande toestand. Fietsers worden gemengd met het autoverkeer. Gegeven de ontwerpsnelheid van het huidige voorstel (die veel hoger ligt dan de voorziene 30 km per uur) is dit, tijdens de daluren, geenszins een veilige toestand voor de fietser. Een fietssuggestiestrook biedt geen juridische bescherming aan de fietser. Meer nog, een fietssuggestiestrook behoort tot de rijbaan, en autobestuurders zijn wettelijk verplicht om rechts op de rijbaan te rijden.

Tijdens de piekmomenten worden de fietsers verondersteld mee aan te schuiven met het autoverkeer (voorwiel bij de uitlaatpijp en een bumper bij het achterwiel). Dit in een straat met DRIE scholen en een kanaal naar nog eens TWEE scholen. Voor deze fietsende scholieren is er GEEN alternatief, zij moeten tijdens de piekmomenten de Geldenaaksebaan gebruiken. Ook de fietsende bewoners uit de Abdijstraat, de Petrusberg, en de wijk bij de Milseweg zijn NOODGEDWONGEN aangewezen op de Geldenaaksebaan.

Tenslotte, de idee dat een zone 30 met volledig gemengd verkeer de veiligheid alleen maar kan verhogen, lijkt ons niet echt waterdicht. De Bondgenotenlaan en het Martelarenplein worden in de Schoolroutekaart (schepen Ridouani) aangestipt met de labels “goed opletten” en “aandachtspunt, extra opletten!”.
Op diezelfde schoolroutekaart wordt ook de Geldenaaksebaan aangeduid als “goed opletten” en het kruispunt met de Pakenstraat als “aandachtspunt: extra opletten!”. Het huidige ontwerp bestendigt deze toestand. Een unieke kans om verbeteringen aan te brengen, wordt niet benut.


2. Bezwaren bij de totstandkoming van het huidige ontwerp.
Het vorige ontwerp (met een gecombineerd fiets- en voetpad) werd niet aanvaard door een wijkcomité. Het stadsbestuur heeft het wijkcomité een tegenvoorstel gevraagd en heeft zich bereid verklaard de eisen van het wijkcomité in te willigen als een meerderheid van de bewoners van de Geldenaaksebaan die steunt en de eisen niet in strijd zijn met het “algemene belang” (gemeenteraad Stad Leuven, 15 december 2008).

Het wijkcomité heeft een voorstel ingediend, gebaseerd op een enquête afgenomen door het comité zelf bij de bewoners van de Geldenaaksebaan binnen de werkzone. Graag hadden wij U uitgenodigd om het verslag (29 pagina’s) van deze enquête in te kijken en na te lezen: http://www.geldenaaksebaan.be/docs/resultatenenquetegeldenaaksebaan.pdf

Bij deze enquête kunnen heel wat vraagtekens geplaatst worden. We formuleren volgende vier bedenkingen:

1. Wat wilde men juist weten en waarom? Werden alle relevante aspecten bevraagd en zijn alle bevraagde aspecten relevant? De bevraagde populatie wordt beperkt tot de Geldenaaksebaan-bewoners binnen de werkzone. Is dit de relevante doelgroep voor een dergelijke bevraging? De andere Geldenaaksebaan-bewoners, de buurtbewoners, en de gebruikers van de Geldenaaksebaan werden niet opgenomen in de bevraging. Waarom?
2. Hoe werden de respondenten benaderd? Hoe werd de vragenlijst geïntroduceerd? Het is in ieder geval niet aangewezen dat dit door een buurtcomité gebeurt. Immers, respondenten die bevraagd worden door een buur geven al snel “een sociaal gepast” antwoord in plaats van hun werkelijke mening.
3. Is het zinvol om de voorstellen zonder de gevolgen te bevragen? De enquête laat de respondenten kiezen zonder enige aandacht voor de beperkingen. Uiteraard wil iedereen parkeerplaats, uiteraard wil iedereen een breed voetpad. De enquête peilt geenszins de prioriteiten van de respondenten.
4. Uiteindelijk zijn er 82 ingevulde enquêtes (waarvan sommige niet volledig werden ingevuld). De vraag of deze steekproef van 82 respondenten representatief is, wordt niet eens gesteld.

Deze enquête werd inderdaad opgestart binnen een breed wetenschappelijk onderzoek rond het thema “relatie – burger – bestuur” (KULeuven). In dit breder onderzoek zou de GB als gevalstudie opgenomen worden. Het comité “leefbare GB” werd toegelaten om los van dit onderzoek zelf een aantal vragen in verband met de heraanleg te formuleren en toe te voegen. Wanneer bleek dat het comité zelf de enquête had afgenomen, werd het onmogelijk om de GB nog op te nemen als gevalstudie in dit breder wetenschappelijk onderzoek; precies om dezelfde redenen zoals opgesomd. De onafhankelijkheid in de bevraging én de representativiteit van de steekproef waren immers niet meer gegarandeerd. Het comité “leefbare GB” is hiervan op de hoogte.

Tenslotte, willen we de énige vraag uit deze enquête die de belangen van de fietser enigszins zou kunnen verdedigen, vermelden (zie pagina 24). “Alternatieve fietsroutes die de Geldenaaksebaan vermijden: tegen, geen mening, vóór.” Deze vraag erkent dat de fietser een probleem heeft met de vroegere Geldenaaksebaan. Deze vraag suggereert ook een oplossing voor dit probleem: de fietser moet alternatieven zoeken. De symmetrische vraag “Alternatieve autoroutes die de Geldenaaksebaan vermijden” wordt niet gesteld. Kan het nog duidelijker?

Kortom, het huidige voorstel is gebaseerd op een enquête die niet de minste toets van wetenschappelijkheid doorstaat. De fietsende gebruiker van de Geldenaaksebaan wordt expliciet buitenspel gezet. Door deze enquête te volgen, stapt het Stadsbestuur mee in de “logica” van het comité “leefbare Geldenaaksebaan”. Door deze enquête te volgen, reduceert het Stadsbestuur het algemene belang tot het belang van één speler. De buurtbewoners en de noodgedwongen gebruikers (Abdijstraat, Petrusberg, Milseweg, ...) worden zomaar buitenspel gezet. Het lijkt ons geenszins een voorbeeld van “goed bestuur” om bij een dergelijke beslissing het initiatief over te laten aan een comité met een overduidelijke agenda.
Het lijkt ons een stad als Leuven niet waardig om op deze wijze en op deze basis een ruimtelijk beleid uit te tekenen.


Een alternatief voorstel.
Parkeerplaatsen voorzien op het einde van de Hoveniersdreef naast de spoorwegberm, waar vandaag het materiaal van Aquafin staat. De parkeercapaciteit zoals die nu bestaat tussen de Hoveniersdreef en de Broekstraat (tussen de Beeklaan en de Geldenaaksebaan) kan minstens verdrievoudigd worden.
Argumentatie: We zijn ons bewust van het parkeerprobleem van de Geldenaaksebaan-bewoner.

Op het gedeelte Milseweg – Spoorwegbrug
Dit gedeelte van de Geldenaaksebaan bedraagt ongeveer 350 meter en heeft geen hellingen. We stellen voor om twee autosuggestiestroken aan te leggen van elk 2.20 meter (dit is voldoende indien er slechts 30 km per uur gereden wordt). De restruimte (dit is 9.20 – 4.50 = 4.70 meter, of meer) toewijzen aan de zwakke weggebruiker: aan weerskanten een voetpad en een smal fietspad. De autobussen kunnen, indien nodig, het fietspad gebruiken. Argumentatie: De ontwerpsnelheid van een autorijstrook van slechts 2.20 meter sluit aan bij een zone 30 km/uur. Deze versmalling geeft bij het binnenrijden van de zone 30 aan de afdalende bestuurder vanuit Haasrode een zeer krachtig signaal. Het fietspad geeft juridische bescherming aan de fietser. Dit gedeelte van de Geldenaaksebaan heeft slechts één zijstraat (Pakenstraat) waar een verkeerslicht voorzien is. In een zone 30 is het gezichtsveld van de chauffeur voldoende breed, zodat de kans op een klassiek dodehoekongeval (sowieso beperkt tot die éne zijstraat met verkeerslicht) drastisch afneemt.
Dit voorstel was één van de oorspronkelijke voorstellen van de Stad Leuven. Ten opzichte van het huidige voorstel: er verdwijnen hier vier parkeerplaatsen.

Op het gedeelte Spoorwegbrug – Van Ostaijenlaan.
Aandacht voor de klimmende fietser. Parkeerplaatsen aan de kant met de even nummers. Argumentatie: Tegemoetkoming aan de klimmende fietser. Aan deze zijde heeft de Geldenaaksebaan geen zijstraten. De kans op een klassiek dodehoekongeval is gelijk aan nul. Deze idee wordt ondersteund door de Fietsersbond.


DUS

Een beleid dat aandacht besteedt aan de veiligheid van de fietser en dat het fietsen stimuleert, lijkt ons uitermate goed aan te sluiten bij het beleid uitgetekend door minister Crevits (Mobiliteit en Openbare Werken). Minister Crevits maakt 100 miljoen euro vrij voor fietspaden.

We zijn ons bewust van het feit dat er relatief weinig ongelukken gebeuren op de huidige Geldenaaksebaan. Dit heeft vooral te maken met het stapvoets verkeer tijdens de piekmomenten (een aanschuivende auto is niet echt een gevaar op de weg) en met het feit dat veel mensen hun kinderen niet laten fietsen op de Geldenaaksebaan (ook buiten de spitsuren). Het bovenstaande voorstel biedt meer veiligheid aan de fietser en verhoogt onmiskenbaar het zone 30 karakter.

Wij durven te stellen dat het bovenstaande voorstel tegemoet komt aan de terechte vraag naar parkeerplaats, de veiligheid van de Geldenaaksebaan niet in het gedrang brengt, en het fietsen eerder aanmoedigt.

Met het oog op fijn stof, algemene gezondheid, verkeersveiligheid, verkeersoverlast, en beschadiging van wegen (stuk voor stuk pijnpunten voor de Geldenaaksebaan met ál haar bewoners én gebruikers) lijkt het ons beter om het fietsen te stimuleren en het doorgaand autoverkeer te ontmoedigen.   
 

 


 

 


Sponsor

Linde Vloeberghs

Links


Comment

5

Signatures

 • 7 years ago
  Sander Claes Belgium
  7 years ago
 • 8 years ago
  Goen An Belgium
  8 years ago
 • 8 years ago
  Kristof Huygen Belgium
  8 years ago
 • 8 years ago
  Sara Verstreken Belgium
  8 years ago
 • 8 years ago
  Marijke Van Campenhout Belgium
  8 years ago