Guy Antonissen 0

Behoud van straatbomen in de Dennenlaan (Ranst)

168 signers. Add your name now!
Guy Antonissen 0 Comments
168 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Als gevolg van de onderhoudswerken aan de voetpaden, samengaand met de voorziene werken door Eandis, moeten alle bomen in de Berkenlaan en de Dennenlaan gerooid moeten worden. Dit houdt in dat alleen in de Dennenlaan bijna 130 mooie en unieke bomen gerooid worden, en er op geen enkele manier een compensatie voorzien wordt. Voor de gemeente als geheel is de hoofdboomstructuur beeldbepalend. Het is dan ook totaal onbegrijpelijk dat men de mooie sierbomen van de Dennenlaan, toch wel een toevluchtsweg naar het centrum toe, volledig laat verdwijnen. Het is onbegrijpelijk dat het College van Burgemeester en Schepenen groen licht geven aan deze kaalkap en blijkbaar niet beseffen dat bomen een belangrijke bijdrage aan de beeldkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners leveren. Het verdwijnen van de vermelde bomen is voor de meeste bewoners onaanvaardbaar is, en wel om volgende redenen : - Op geen enkele manier zal er betwist worden dat de voetpaden heraangelegd moeten worden. Meer nog, de staat waarin ze op dit ogenblik verkeren is onaanvaardbaar. De reden waardoor de voetpaden in deze staat verkeren is echter wel betwistbaar. Indien men de voetpaden grondig analyseert, bijgevolg ook in de aangrenzende lanen, merkt men het verval van de voetpaden op plaatsen waar geen bomen aanwezig zijn. - Eveneens wordt in het betreffende schrijven vermeld dat het voetpad maar een beperkte breedte bezit die volledig benut moet worden om de doorgang van andersvaliden en kinderwagens te verzekeren. Dat dit slechts geldig is voor een zeer beperkt deel van het voetpad, en indien men beide kanten van de straat in acht neemt, dit te verwaarlozen is. Dat het aantal doorgangen van andersvaliden en kinderwagens vrijwel te verwaarlozen is, wat uiteraard niet wegneemt dat de doorgang aan één van beide straatkanten verzekerd moet worden. Laatstvermelde kan dan ook op geen enkele manier aanleiding geven tot het verdwijnen van de betreffende straatbomen. - Heraanleg van wegen en voetpaden kan perfect gebeuren zonder het rooien van bomen. Men zou het eerder gemakzucht en de ecologische onwil van de gemeente kunnen noemen door overal de bomen te rooien. Nochthans zijn er alternatieven die de gemeente zelfs niet overweegd heeft, bv. - Periodieke wortelsnoei in combinatie met kroonsnoei (behoud evenwicht kroon/wortelgestel). - Aanbrengen van kunststof anti-wortelschermen (wortelgeleidingsschermen). - Aanbrengen van voedingssleuven waardoor boomwortels naar goed doorwortelbare plaatsen worden ‘geleid’. Het is dan ook bedenkelijk dat geen enkele van bovenstaande oplossingen worden toegepast in alle vermelde werken ! Eandis is hier trouwens niet onbesproken. Een heleboel straten zijn na vernieuwing van kabels en leidingen boomloos. Naar hun mening noodzakelijk om elke toekomstige schade te voorkomen door de aanwezigheid van boomwortels. Het is duidelijk dat hier een achterstand is inzake kennis en vaardigheden betreffende het behoud van bomen. Er zijn echter wel degelijk oplossingen zijn om de bestaande bomen te weerhouden. - Compensatie : Wanneer bomen gekapt worden voor 'rode doeleinden', zoals nieuwbouw, wegaanleg en dergelijke, moet er gecompenseerd worden; bij voorkeur binnen het plangebied en anders in de directe omgeving. Dit is, gezien de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen vermeld in het schrijven d.d. 20/06/2012 met ref. OW.2012.214.VE, op het ogenblik , met uitzondering van de Berkenlaan, niet het geval. - Economisch : Groen rondom huizen verbetert de kwaliteit van de wijk en verhoogt de waarde van de woningen met zo’n vijf tot vijftien procent. - Ecologisch : Bomen zetten het schadelijke CO2 om in zuurstof, dempen de temperatuur waardoor het stadsklimaat verbeterd wordt en bieden schuilplaats voor vogels en insecten. De milieukwaliteit van bomen neemt toe naar mate ze ouder worden omdat oudere bomen de luchtkwaliteit beter zuiveren. => Ecologische waarde van de betreffende straatbomen : Aan deze reeks straatbomen kan men een bepaalde standplaatswaarde toekennen, die gezien de moeilijke groeiomstandigheden, niet onbelangrijk is. De reden is hiervoor dat een straatboom een bijzonder moeilijke omgeving kent om zich te ontwikkelen . Het groen karakter van het dorpscentrum van Ranst moet behouden blijven. Dit is dan ook een petitie om de bestaande straatbomen te vrijwaren van elke bedreigende landschapsverandering.

Share for Success

Comment

168

Signatures