Ban The User "Ava"

alireza 378
Anonymous 0 Comments
3 Signatures Goal: 20

مدیریت گرامی سامانه ی دانش آموزی چند روز اخیر کاربری با نام "آوا" قصد وارد کردن خدشه به محیط سامانه را داشته است و حاضر به عذر خواهی از اعضای این سامانه نیز نشده است به موجب این استشهاد از شما درخواست داریم پس از ثبت 20 امضا در صورت عذرخواهی نکردن این کاربر وی را به مدت 10 روز تعلیق نمایید با تشکر

Comment

3

Signatures

  • 4 years ago
    S.A.M Iran, Islamic Republic of
    4 years ago
  • 4 years ago
    َAlireza378 Iran, Islamic Republic of
    4 years ago