Mehdi 0

نامه به گروه فلسفه علم امیرکبیر

30 people have signed this petition. Add your name now!
30 people have signed. Add your voice!
60%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسین کرمی

مدیر محترم گروه فلسفهی علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سلام علیکم

با احترام آنچه از طریق این نامه به استحضار میرسد طرح مشکلاتی است که ما جمعی از دانشجویان و دانشآموختگان این رشته در طول این سالها با آن مواجه بودهایم و امید داریم با طرح این نکات بتوانیم گامی در جهت بهبود اوضاع برداریم. خواهشمندیم که صدای ما را به دیگر اعضای هیئت علمی گروه برسانید و متن این نامه را در جلسهای با حضور اعضای گروه قرائت کنید.

توقعی که از دانشجوی فلسفهی علم در پایان دورهی تحصیلش میرود این است که با گذراندن 32 واحد درسی، تحتِ هدایت و آموزشِ اساتیدِ گروه، حداقلهایی از توانایی فلسفیدن در حوزهی علم پیدا کند. ما بر این باوریم که گروه، باوجود اعضای کنونی، در انجام این مهم، ناتوان بوده است. اگر صادق باشیم باید بگوییم تجربهی ما از تحصیل در این رشته حاکی از این است که اعضای فعلی هیئت علمی گروه فلسفهی علم تحصیلات و تخصص لازم را برای برآوردن نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ندارند و علیرغم گذشت سالها از تأسیس این گروه، جهت فعالیتها و پژوهشهای بسیاری از اساتید عضو هیئت علمی با رشتهی فلسفهی علم همخوانی ندارد. از نظر ما پس از حدود ده سال از تأسیس گروه فلسفه علم، زمان تغییرات مهم فرا رسیده و اضافه شدن اساتید شایستهای که تحصیلات، تخصص و حوزهی پژهشی مرتبط با این رشته را داشته باشند ضروری مینماید.

معمولاً در همهی رشتههای تحصیلات تکمیلی توازنی میان دروس اجباری و اختیاری وجود دارد تا دانشجو از رهگذر دروس اختیاری بتواند اطلاعات بیشتری در رابطه با موضوع پژوهشی خود به دست آورده و پایاننامهی بهتری تحویل دهد، اما در حال حاضر همهی بار ارائهی پایاننامهی خوب بر عهدهی دانشجو و استاد راهنمای اصلی است و گذراندن درسهای ارائهشدهی گروه، با کیفیت کنونی، کمک چندانی به نوشتن پایاننامه نمیکند. از سوی دیگر متأسفانه بعضی از درسهایی که تحت عنوان دروس اجباری در سرفصل دروس گنجانده شدهاند، درسهایی هستند که ربط و نسبتی حداقلی با رشتهی فلسفهی علم دارند. پیشنهاد ما این است که گروه محترم فلسفهی علم، ضمن طی روندهای قانونی مورد نیاز، قید اجبار را از درسهایی که ارتباطی اندک با مسائل اصلی رشتهی فلسفهی علم دارند بردارند.

تصمیم اخیر گروه برای راهاندازی دورهی دکتری این نوید را میدهد که گروه مصمم به ادامهی مسیر خود در راستای تربیت دانشجوی فلسفهی علم است، اما متأسفیم که اعلام کنیم اضافه کردن دو نفر استاد جدید (که یکی از آنها دارای تخصص لازم در زمینهی فلسفهی علم نیستند) این گروه را شایستهی برگزار کردن دورهی دکتری نمیکند. شرایط فعلی گروه ما فاصلهی بسیار زیادی با حداقل شایستگیهای لازم برای برگزاری دورهی دکتری دارد و بهتر است بهجای راهانداختن دورهی دکتری، شرایط نامناسب ارائهی دورهی کارشناسی ارشد اصلاح گردد. اگر قرار به راهاندازیِ مقطعِ دکتری برایِ تربیتِ دانشجویِ متخصص و باسواد در حوزهی فلسفهی علم باشد، واضح است که پیش از هر چیز به یک هیئتِ علمیِ متخصص و باسواد نیاز داریم. از نظر ما زمان مناسب برای راهاندازی دورهی دکتری، زمانی است که ترکیب اعضای هیئت علمی، شامل تعداد قابل توجهی از اساتیدی متخصص فلسفهی علم باشد. اگر صادقانه در پیِ برآوردهکردنِ نیازهایِ آموزشی دانشجویان هستید، افراد متخصص زیادی وجود دارند که می¬توانند از طریق سازوکار قانونی و مورد تأیید وزارت علوم و از طریق یک فرایند عادلانه به خدمت گرفته شوند.

نکات اشارهشدهی فوق تنها بخشی از دغدغههای دانشجویان و دانشآموختگان گروه فلسفهی علم است که امیدواریم اعضای محترم هیئت علمی آنها را مورد توجه قرار داده و در راستای رفع مشکلات مطروحه کوشش نمایند. قطعاً سعهی صدر و انتقادپذیری اساتید محترم میتواند موجب مطرح شدن نقایص دیگر شود که این امر به تسهیل مشکلات موجود کمک، و تحصیل در گروه فلسفهی علم دانشگاه امیرکبیر را برای دانشجویانش مطلوبتر خواهد کرد.

Share for Success

Comment

30

Signatures