Nofey Beresheet

כינוס אסיפה בנושא השכונה החדשה - נופי בראשית

45 people have signed this petition. Add your name now!
Nofey Beresheet
45 people have signed. Add your voice!
45%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

אנו חברי אגודת כפר אדומים החתומים על מסמך זה מבקשים לכנס אסיפה בנושא השכונה החדשה - נופי בראשית

*פרטי החותמים ישמשו לצורך כינוס האסיפה בלבד*

*הצעת ההחלטה משמשת להליך הפורמלי לכינוס אסיפה, וכרגיל ניתן יהיה לשנות אותה או להציע הצעות נוספות לאחר האסיפה*


דברי הסבר :

שכונת נופי בראשית צפויה להגדיל את מספר בתי האב ביישוב בצורה משמעותית.

בהתאם, השכונה צפויה להכיל תשתיות ציבוריות שישרתו את כללי תושבי הכפר, כגון מבנה רב תכליתי גדול, מעון ועוד.

עלות פיתוח המגרשים ששילמו תושבי השכונה כוללת את עלות תשתיות אלו. אולם כעת ובדיעבד מתבקשים המתיישבים בשכונה לממן תשתיות ציבוריות נוספות שישרתו את כלל תושבי הישוב ולא נכללו בתחשיב המקורי.


הצעת החלטה :

עלות התשתיות שישמשו רק את שכונת נופי בראשית תושת על מתיישבי נופי בראשית בלבד.

עלות כל תשתית ציבורית שלא תשמש באופן בלעדי את תושבי שכונת נופי בראשית, ולא נכללה בתחשיב עלות המגרשים המקורית, תמומן באמצעות תקציב הפיתוח של האגודה.

במידה ותהיה חוסר הסכמה בהגדרת תשתית ציבורית כמשרתת את כלל תושבי הכפר או כמשרתת את תושבי שכונת נופי בראשית בלבד - יובא הדבר לאסיפת החברים להצבעה.

Share for Success
45

Signatures