Nofey Beresheet

כינוס אסיפה בנושא השכונה החדשה - נופי בראשית

73 people have signed this petition. Add your name now!
Nofey Beresheet
73 people have signed. Add your voice!
73%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

אנו חברי אגודת כפר אדומים החתומים על מסמך זה מבקשים לכנס אסיפה בנושא השכונה החדשה - נופי בראשית

*פרטי החותמים ישמשו לצורך כינוס האסיפה בלבד*

דברי הסבר:

שכונת נופי בראשית הינה אחד הפרויקטים הגדולים ביותר בתולדות האגודה השיתופית כפר אדומים - הן בהיקפו והן במשמעויותיו עבור הכפר.

כעת, בחלוף כחצי שנה מתחילת חלוקת המגרשים וחתימת החוזים,
מתוך הערכה רבה לעוסקים בדבר יחד עם הכרה באחריות המשותפת של כלל חברי האגודה להצלחת הפרויקט החשוב הזה,
אנו מבקשים לכנס את אסיפת החברים,
בכדי להתעדכן באופן ישיר באמצעות נבחרי ועובדי הציבור העוסקים בנושא,
וכן באמצעות 'הועדה המייעצת מטעם הבונים', בדבר התקדמות הפרויקט ביחס לתכנון, וכן לשאול שאלות וללמוד על כלל הקשיים העומדים על הפרק, בהם פערים, מחלוקות או בעיות מול היזם והקבלן, או מול גורמים אחרים הנוגעים לפרויקט.

Share for Success
73

Signatures