مبارز نستوه 0

آرمان وفاداران به راه صادق هدایت

52 people have signed this petition. Add your name now!
مبارز نستوه 0 Comments
52 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

 ما وفاداران به راه استاد صادق هدایت هم پیمان میشویم و مفاد این پیمان نامه را امضا کنیم و صف و راه خود را از کسانی که صادق هدایت در زندگی از آنها متنفر بود جدا کنیم، صادق هدایت خودکشی کرد زیرا در آن مقطع تنها بود و اندیشه اش برای جامعه خردباخته آن زمان سنگین بود ولی ما زنده می مانیم و راه استاد صادق هدایت را ادامه خواهیم داد.
 :ما متعهد میشویم 
  
825018625345391.jpg?r=0.6312235780086102
  1-صف خود را از دختران آهن پرست و مربع پرست (عاشق ماشین و خانه پسرها) و پسران خیابانی (کسانی که در خیابان به دخترها متلک میگویند و با ماشین دنبال سوار کردن هر زن و دختری هستند) جدا می کنیم.

 2-تنفر خود را از حاجی بازاری ها ، دلال ها ، واسطه ها ، احتکار کننده ها و کسانی که بدنبال چاپیدن و دوشیدن ملت بدبخت هستند اعلام و از این افراد که اندیشه چاپیدن دیگران را دارند فاصله می گیریم.

 3-تنفر خود را از مال اندوزانی که سالیان سال جان می کنند و مال و ثروت روی هم انبار می کنند و بعد هم می میرند و تحویل نفر بعدی می دهند اعلام کرده و از آنها فاصله میگیریم.

 4-برای ما نه مدرک تحصیلی افراد اهمیت دارد نه تحصیلات دانشگاهی آنها ، تنها چیزی که برای ما مهم است شعور و شرافت افراد هست.

5-صف خود را از کسانی که به واسطه دامن زدن بر اختلافات قومی ، نژادی ، مذهبی و فرهنگی در پی چپاول و بهره برداری های مادی و سیاسی و استعمار و استثمار ما هستند جدا می کنیم

 6-تنفر خود را از کسانی که نه به حال خود مفید هستند نه به حال دیگران اعلام می کنیم.

7-تنها اندیشه والای ما در درجه اول احترام به انسانیت و در درجه دوم احترام به محیط زیست و پیرامون خود هست و در این احترام گذاری اولویت را بر با شعور ها و با شرف ها می گذاریم.

 8-منفعت طلبی به هر شکل و وجه ای از نظر ما محکوم است و از انسان های منفعت طلب دوری می کنیم.
 9-از دینداران متظاهر در هر فرقه و آیین و مذهبی دوری میکنیم.

10- سرچشمه همه بدبختی ها را تعویض عقل و خرد با خرافات و اندیشه های کهنه می دانیم و خردگرایی را تنها را نجات می دانیم.

 11-به ترویج گیاه خواری و کنار گذاشتن یکباره یا تدریجی گوشت خواری روی آورده و از هر حرکتی که باعث ریختن خون انسان و حیوانات شود دوری و تنفر خود را از خون ریزان اعلام می   کنیم و اگر نمی توانیم این کار را انجام دهیم خوردن گوشت را در زندگی کمتر کنیم تا حیوانات کمتری کشته شوند.

12-دخالت در امور خصوصی و زندگی شخصی افراد  تحت هر عنوان و القاب چه به نام دین مذهب چه به نام خانواده و چه با نام های دیگر محکوم است .زندگی شخصی هر فرد فقط متعلق به آن فرد است و هیچکس نباید در آن دخالت کند

Sponsor

مبارز نستوه

Links

Share for Success

Comment

52

Signatures