A Call for Anglesey County Council to lead the way and ban smoking in public areas such as Playgrounds

Guto Davies
Anonymous 0 Comments
2 Signatures Goal: 5,000

Mae arolwg diweddar gan YouGov yn dangos bod tri o bob pedwar oedolyn yn credu bellach y dylid gwahardd smygu mewn mannau chwarae plant yn yr awyr agored. Mae smygu mewn mannau i deuluoedd yn cyfleu neges i blant bod tybaco’n rhan gyffredin o fywyd bob dydd yn hytrach na chyffur marwol a chaethiwus. Rydym yn credu bod gan blant a phobl ifanc hawl i chwarae, cyfarfod â’u ffrindiau a chymryd rhan mewn chwaraeon mewn amgylchedd glân a di-fwg, ac ym mis Medi 2010 wnaethon ni lansio ymgyrch fawr i sicrhau bod pob man chwarae i blant yng Nghymru’n ddi-fwg. I roi cychwyn i’r lansiad aethom i gasglu sbwriel ym Mharch y Rhath yng Nghaerdydd yn ystod Wythnos Cymru Daclus. Hefyd helpodd trigolion a phlant ysgol o Gaerdydd i godi ymwybyddiaeth o’r sbwriel smygu sy’n bla ar eu meysydd chwarae. Gweithredodd Cyngor Caerffili waharddiad ar smygu mewn mwy na 100 o feysydd chwarae yn gynnar yn 2012 ac mae cynlluniau peilot i fod i gael eu lansio ym Mro Morgannwg a Chaerdydd. Ond nawr mae'n amser i Cyngor Ynys Mon dilyn y ffordd drwy lansio gwaharddiad A recent YouGov survey shows that three out of four adults now believe that smoking should be banned in outdoor children's play areas. Smoking in family-friendly areas sends children a message that tobacco is a common part of everyday life rather than a deadly and addictive drug. We believe that children and young people have a right to play, meet their friends and take part in sport in a clean smoke-free environment, and in September 2010 we lauched a major campaign to make all children’s play areas in Wales smoke-free. We kicked off the launch with a litter-pick in Cardiff's Roath Park during Tidy Wales Week. Residents and schoolchildren from Cardiff also helped to raise awareness of smoking litter blighting their playgrounds. Caerphilly Council implemented a smoking ban in over 100 playgrounds in early 2012 and trials are due to be launched in the Vale of Glamorgan and Cardiff. But now it is time for the Anglesey Council to also lead the way and introduce a ban.

Comment

2

Signatures

  • 5 years ago
    Adele Jenkins United Kingdom
    5 years ago
  • 5 years ago
    Guto Davies United Kingdom
    5 years ago