Δικαίωμα στην εναλλακτική εκπαίδευση στην Ελλάδα - Right to alternative education in Greece

Montessoriani Kinotita
Montessoriani Kinotita 22 Comments
762 SignaturesGoal: 500

Αίτημα για το «Δικαίωμα στην εναλλακτική εκπαίδευση»Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,Σας καλούμε και εσάς προσωπικά, τόσο από τη θέση που σήμερα κατέχετε, όσο και ως γονέα, να συμβάλετε στην υλοποίηση του αιτήματός μας για το δικαίωμα της ελληνικής κοινωνίας στην Εναλλακτική εκπαίδευση.Σήμερα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι αναζητούν και επιθυμούν να ακολουθήσουν εναλλακτικά εκπαιδευτικά μοντέλα. Ταυτόχρονα υπάρχουν ενεργοί πυρήνες εκπαιδευτικών κινούμενων σε εναλλακτικά μοντέλα εκπαίδευσης, που αν και επιθυμούν, αδυνατούν ωστόσο να ιδρύσουν ένα εναλλακτικό σχολείο, λόγω της ακαμψίας του νομικού πλαισίου.Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η λειτουργία ενός και μόνο εκπαιδευτικού συστήματος το καθιστά εξ ορισμού ανεπαρκές. Για αυτό το λόγο υποστηρίζουμε την ύπαρξη πολλαπλών εκπαιδευτικών συστημάτων. Υπάρχουν πολλά πλήρη και έγκυρα εναλλακτικά συστήματα αναγνωρισμένα ανά τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι τα συστήματα αυτά θα αλληλοεπιδράσουν θετικά, τόσο με το υπάρχον εκπαιδευτικό μας σύστημα όσο και μεταξύ τους, και θα αποτελέσουν φυτώρια νέων ιδεών, πρακτικών και μεθόδων. Επιθυμούμε ως ελεύθεροι πολίτες να έχουμε το δικαίωμα της επιλογής στην εκπαίδευση.Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη:


Θεσμοθέτηση κανόνων που να επιτρέπουν τη λειτουργία σχολείων εναλλακτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες παιδαγωγικές τους αρχές σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό δυναμικό, το χώρο και τον τρόπο διδασκαλίας.
Θεσμοθέτηση ή/και υιοθέτηση αυστηρών κριτηρίων με βάση τα διεθνή πρότυπα για την πιστοποίηση κάθε εναλλακτικού συστήματος.Για μια καλύτερη κοινωνία

Για ένα καλύτερο αύριο

Γιατί τα πάντα είναι θέμα παιδείας

Με εκτίμηση,


Πρωτοβουλία γονέων Δη. Δη. Μο. Σ.


Request for the Right to alternative education


Sir/madam,We invite you personally, as a politician and as a parent, to help implement our demand for the right of Greek society in alternative education.


Today in the Greek society there is a significant number of parents and guardians, who seek and wish to pursue alternative educational models. At the same time teachers are active nuclei of moving to alternative models of education. Although willing, they are unable to establish an alternative school because of the rigidity of the current framework.


We firmly believe that running a single education system makes it by definition deficient. For this reason we support multiple educational systems. There are many full and valid alternative systems, recognized around the world. We believe that these systems will interact positively with both the existing educational system and among them, and will be incubators of new ideas, practices and methods. We want as free citizens to have the right to a choice in education.

Please consider as soon as possible:

Enactment of rules that allow the operation of alternative education schools at all levels, in accordance with their pedagogical principles in terms of educational resources, space and teaching practices.
Establishment and/or adoption of strict criteria based on international standards for certification of each alternative system.


For a better society

For a better tomorrow

Because everything is a matter of education

Sincerely,Public Initiative of parents/educators DI.DI.MO.S.

Links

22

Comments

See More
762

Signatures