mojtaba zarei 0

!بودجه مرکز ملی نقشه برداری مغز را پرداخت کنید

26 people have signed this petition. Add your name now!
mojtaba zarei 0 Comments
26 people have signed. Add your voice!
6%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

جناب اقای دکتر حسن روحانی، ریاست جمهور محترم

جناب آقای دکتر ستاری، معاون علمی و فنآوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ستاد علوم شناختی با استفاده از رانت های سیاسی و به ناحق بودجه تجهیزات مرکز ملی نقشه برداری مغز مصوب وزارت بهداشت که در دولت قبل اختصاص داده شده بود را به نفع خود تصاحب کرده و آزمایشگاهی به همین نام را در دانشگاه تهران می سازد. ما امضا کنندگان زیر با محکوم کردن این عمل غیر قانونی خواستار پرداخت بودجه مرکز ملی نقشه برداری مغز توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انتقال تجهیزات خریداری شده به مرکز ملی نقشه برداری مغز هستیم.


Share for Success

Comment

26

Signatures