Nathalie Laceur

Zal u straks ook aan de geïnterneerde mensen denken? Penserez-vous aussi aux personnes internées?

854 signers. Add your name now!
Nathalie Laceur
854 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

(pour la version Française: voir ci-dessous)


Open brief aan Mevrouw Annemie Turtelboom, federaal Minister van Justitie.

Zal u straks ook aan de geïnterneerde mensen denken?Geachte Mevrouw de Minister,


Binnen enkele maanden worden 270 geïnterneerde mannen overgebracht van de gevangenis naar het gloednieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent. U kijkt wellicht uit naar dit moment. België werd immers reeds ettelijke malen veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat ze geïnterneerden onderbrengt op plaatsen waar ze volgens de wet niet thuishoren.


Op papier zullen deze 270 geïnterneerden ons land geen veroordelingen meer kunnen opleveren want een ‘forensisch psychiatrisch centrum’ is geen ‘gevangenis’. Maar wat in de praktijk? Zullen deze geïnterneerden voortaan beschouwd worden als mensen die ontoerekeningsvatbaar zijn en recht hebben op zorg omdat klinisch-psychiatrisch onderzoek bij elk van hen heeft aangetoond dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd vanuit hun geestesziekte?


Heel veel zal afhangen van wat de plannen van de uitbater zijn. En in die zin staat u, samen met uw collega-minister van Volksgezondheid, Laurette Onckelinx, voor een grote verantwoordelijkheid. De beslissing wie dit centrum zal uitbaten ligt immers in jullie handen.


U hebt twee kandidaten geselecteerd: het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum (PFPC), een vzw van enkele forensische en psychiatrische centra, en de Franse multinational Sodexo - die we kennen van de dienstencheques - en die op zijn beurt een samenwerkingsverband heeft gesloten met de veiligheidsfirma Securitas en het Nederlandse zorgbedrijf Parnassia.


Even deed het gerucht de ronde dat Sodexo uw voorkeur zou genieten. U zou voor hun voordeliger kostenplaatje vallen en als liberaal de kaart van de privatisering trekken. Het gerucht van de nakende overwinning van Sodexo werd nog versterkt toen bekend raakte dat Securitas al op zoek is naar personeel. Het is een beetje flauw van Securitas om dit te ontkennen: elke oud-student Criminologie van de UGent ontving namelijk per mail het bericht dat Securitas voor het nieuwe FPC op zoek is naar vijf criminologen. Toen ik in deze mail - die via een omweg bij mij belandde - las dat geïnteresseerden hun kandidatuur moeten opsturen naar Prof. dr. Marc Cools dacht ook ik dat de teerling reeds geworpen was. U begrijpt waarom. Marc Cools was destijds als expert verbonden aan het Kabinet van Justitie onder uw liberale voorganger Mark Verwilghen.


Als reactie op deze geruchtenmolen benadrukte uw kabinet met klem dat er nog niets beslist is. Daar ga ik dan ook van uit. Niettemin maak ik me zorgen. En velen met mij. Op grond van welke prioriteiten zal u namelijk tot een beslissing komen? Zal u rekening houden met het feit dat de uitbaters met geïnterneerden te maken hebben?


De juridische bepaling wat ‘geïnterneerden’ zijn, is duidelijk. Maar om daar op een consequente manier gevolgen uit te trekken voor de werking, is een kleine toelichting vanuit klinisch-psychiatrisch oogpunt geen overbodige luxe. Een “strafbaar feit gepleegd vanuit een geestesziekte” betekent vooreerst dat er een oorzakelijk verband is tussen een ondraaglijke beleving van de werkelijkheid en het stellen van een daad. Deze onhoudbare en veelal beangstigende beleving, die bovendien een sterke impact heeft op hoe iemand met zichzelf en anderen omgaat, is subjectief; dat wil zeggen: bij elke persoon anders. Niet alleen inhoudelijk varieert ze (schimpende of bevelende stemmen horen, vreemde dingen ervaren in het lichaam, de buitenwereld als een bedreiging zien, enzovoort). Ook de coördinaten van de context waarbinnen die beleving sterker of zwakker wordt, en de wijze waarop iemand zich van deze beleving tracht los te maken, zijn uiterst persoonsgebonden. Wanneer minder radicale pogingen om zich van deze ondraaglijke psychische ervaring te distantiëren vruchteloos blijken, dan kan het gebeuren dat iemand een uitweg zoekt door het stellen van een daad, die in sommige gevallen een ‘strafbaar’ feit is.


U begrijpt dus, Mevrouw de Minister, dat onder de term ‘geïnterneerden’ een uitermate heterogene groep van mensen schuilgaat die onderling niet met elkaar te vergelijken zijn. Hen herleiden tot hun strafbaar feit, zou aberrant zijn. Het is overigens niet omdat een geesteszieke op een bepaald moment een daad heeft gesteld en een gevaar was voor zichzelf of de anderen, dat hij dit nog steeds is.


De behandeling zal dus logischerwijze gericht zijn op de oorzaak, en niet op het gedrag dat daar een antwoord op is. Het behandelend team zal in dialoog met de persoon in kwestie een zo gedetailleerd mogelijk zicht proberen krijgen op die onhoudbare psychische beleving. Ze zullen samen op zoek gaan naar andere antwoorden: antwoorden die aansluiten bij wie die persoon is, die minder schadelijk zijn voor zichzelf en de anderen en die hem een plaats geven binnen een sociale context. Behandeling van het lijden en sociale integratie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden en maken deel uit van eenzelfde proces. Hoeft het nog gezegd dat in een visie die rekening houdt met wie geïnterneerden zijn, er met elke geïnterneerde afzonderlijk zal gewerkt worden?


Maakt deze visie een kans bij beide kandidaat-uitbaters?


Het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum waarmee ik voor alle duidelijkheid geen uitstaans heb, is een vzw die is opgericht vanuit de betrachting om de zorg voor geïnterneerden te verbeteren en kan zich beroepen op jarenlange ervaring in de meest uiteenlopende psychiatrische settingen. Het Platform benadrukt dat het geen matrakken binnen de muren van het FPC-Gent zal dulden. Dit alles garandeert uiteraard niet dat men elke geïnterneerde die noodzakelijke zorg op maat zal aanbieden en door middel van die zorg zijn veiligheid en die van anderen zal nastreven, maar de mogelijkheden daartoe liggen wel open.


Wat doet vermoeden dat zoiets met Sodexo als uitbater geen schijn van kans heeft? Sodexo heeft om te beginnen geen enkele ervaring met psychiatrische patiënten. Wél baten ze in de wereld enkele privégevangenissen uit - u hebt wellicht vernomen dat dit geregeld voor schandalen zorgt. Maar hoe relevant is die ervaring in het runnen van een gevangenis om een centrum uit te baten voor mensen die net geen veroordeelde misdadigers zijn? Waarom kiest deze multinational er trouwens voor om in zee te gaan met Securitas? Legt deze keuze juist niet zeer duidelijk de onderliggende ideologie van haar geplande werking bloot? Stevenen we zo niet af op een werking waar ‘behandeling’ al te veel met ‘ordehandhaving’ wordt verward en waar geïnterneerden tot een homogene groep ‘gevaarlijke criminelen’ herleid worden? De vacatures die Securitas uitschreef voor het FPC liegen er niet om. De veiligheidsfirma wil vijf criminologen inzetten als operatoren - mensen die de ganse dag voor een videowall zitten om de gedragingen van de geïnterneerden in de gaten te houden en de ordehandhavers te verwittigen wanneer gevaar dreigt. Nee, de aangeworven criminologen hoeven wellicht geen menswetenschappers te zijn die kaas hebben gegeten van wat psychisch lijden is; hun studieobject is uitsluitend dat wat observeerbaar is: het gedrag. De sollicitatiebrieven dienen ingediend te worden bij Marc Cools: specialist private veiligheid die een indrukwekkende bibliografie op zijn naam heeft staan, maar nog nooit over psychopathologie publiceerde.


Toch werpt Sodexo tegen dat er in hun plan voor het FPC ook gefocust zal worden op zorg. Hoe is dit financieel haalbaar indien ordehandhaving al een stevige hap uit het budget wegneemt en hun uiteindelijk kostenplaatje toch nog aanzienlijk lager ligt dan dat van het Platform dat inzet op zorg? Het antwoord is simpel : met minder middelen zoveel mogelijk mensen bereiken. Een behandeling op maat vervangen door een standaardbehandeling voor een groep mensen. Mooi, denkt u misschien … ware het niet dat elke standaardbehandeling die dan zogezegd geschikt is voor een ganse groep noodgedwongen van de illusie uitgaat dat alle mensen binnen die groep onderling aan elkaar gelijk zijn.


Helaas is het niet ver zoeken naar een voorbeeld van de mogelijke nefaste effecten van een dergelijke verkapte mensvisie en dito werkwijze. Jonathan Jacob is dood omdat men op het moment dat hij in een crisis verkeerde, zijn gedrag losgekoppeld heeft van de mens die hij was. Men dacht dat het efficiënter was om hem eerst even tot zijn storend gedrag te reduceren en zijn geschiedenis, zijn verhaal en zijn lijden weg te vegen. Hij werd herleid tot een gevaarlijke crimineel die tot bedaren moest gebracht worden alvorens hij aanspraak kon maken op een menswaardige behandeling.


Tot slot nog dit. Een tweetal weken geleden mocht ik tijdens een hoorzitting in de Commissie Justitie mijn standpunten toelichten bij het wetsvoorstel van Bert Anciaux betreffende de internering van personen. Dit voorstel is zeker voor verbetering vatbaar. Niettemin juich ik de inspanning toe om een wet te maken die minstens evenveel aandacht heeft voor de bescherming van de maatschappij als voor de behandeling van de geïnterneerden. Deze twee facetten zijn voor mij, zoals gezegd, onlosmakelijk met elkaar verbonden; ze kunnen niet los van elkaar betracht worden. Mocht u deze progressieve wet goedkeuren, en daar ga ik van uit, dan is het natuurlijk de vraag hoe u in dat geval de geïnterneerden aan Sodexo zou kunnen toevertrouwen. Vreest u niet voor uw geloofwaardigheid indien u een autosnelweg laat aanleggen om de veiligheid te verhogen, maar er zelf een spookrijder op loslaat?


Mevrouw de Minister, ik denk dat er twee alternatieven mogelijk zijn. Ofwel riskeert de verhuis van de 270 geïnterneerden van de gevangenis naar het FPC een schijnvertoning te worden, ofwel krijgt België eindelijk de kans om een zwarte bladzijde om te slaan met betrekking tot haar omgang met mensen die vanuit een ondraaglijke psychische beleving een crimineel feit hebben gepleegd.Met de meeste hoogachting,


Nathalie Laceur[1]


[1] Klinisch psychologe, psychoanalytica (lid van de New Lacanian School en de World Association of Psychoanalysis) en praktijkassistente Faculteit Psychologie UGent. In april 2013 schreef ze samen met haar collega psychoanalyticus Geert Hoornaert het ‘Manifest voor een waardige omgang met geesteszieken die een crimineel feit hebben gepleegd’, en dit naar aanleiding van hun ervaring als experts in de zaak Kim De Gelder.
Mesdames les Ministres, penserez-vous aussi aux internés? (*)Dans quelques mois, 270 «internés» seront transférés de la prison vers un nouveau Centre de Psychiatrie Légale, situé à Gand. Le gouvernement belge attend ce moment avec une certaine impatience. C’est que la Belgique a déjà été de nombreuses fois condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme, parce qu’elle loge des internés dans des lieux inappropriés selon la loi.


Sur papier, ces 270 personnes internées ne pourront plus faire l’objet de condamnation de notre pays, étant donné qu’un «centre de psychiatrie légale» n’est pas une «prison». Mais qu’en sera-t-il dans la pratique? En effet, ces personnes internées seront-elles désormais considérées comme des personnes irresponsables ayant droit à des soins, parce que l’examen psychiatrique clinique a établi chez chacune d’elles qu’elles ont commis un fait punissable à cause de leur maladie mentale?


Cela dépendra beaucoup du projet de l’exploitant. Le Service Public Fédéral de la Justice et celui de la Santé Publique ont retenu 2 candidats-exploitants : la Plateforme Forensisch Psychiatrisch Centrum, une ASBL de quelques centres légaux et psychiatriques, et la multinationale Sodexo – connue par les titres services – qui collaborera avec la firme de sécurité Securitas et l’entreprise de soins néerlandaise Parnassia.


Quelle boussole suivront Mesdames Turtelboom et Onckelinx dans leur choix de l’exploitant ? Sera-t-elle purement économique ou tirera-t-elle profit de ce que la clinique nous enseigne?


La définition juridique de ce que sont des «internés» est claire. Mais pour savoir quel travail sera attendu de la part de l’exploitant, un éclairage par la psychiatrie clinique est utile. Un «fait condamnable commis sous influence d’une maladie mentale» signifie d’abord qu’il y a un rapport causal entre un vécu insupportable et le fait de poser un acte. Ce vécu intenable et angoissant d’une personne, qui de plus a un impact sévère sur la qualité de ses liens sociaux, est subjectif, donc singulier. Ce n’est pas seulement l’expérience vécue qui est singulière – entendre des voix, éprouver des choses étranges dans le corps, voir le monde extérieur comme menaçant, par exemple. Les contextes dans lesquels ce vécu est éprouvé avec plus ou moins d’intensité tout comme les manières de s’en séparer varient extrêmement d’une personne à l’autre. C’est à partir de cette logique singulière que nous pouvons donner sa juste place à ce que nous appelons le «passage à l’acte»: quand les tentatives moins radicales de se libérer de ce vécu insupportable restent sans effet, il se peut qu’une personne cherche une issue au moyen d’un acte qui dans certains cas sera un «fait condamnable».


Le terme «internés» recouvre donc un groupe extrêmement hétérogène de personnes qui ne sont pas comparables les unes avec les autres. Les réduire à ce qu’ils ont en commun, notamment un «fait condamnable», serait donc aberrant. D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’à un moment donné, un malade mental a commis un acte dangereux contre lui-même ou contre des autres, qu’il restera un danger. Le traitement devra donc être orienté sur la cause psychique, et non sur le comportement qui n’en est qu’une conséquence. En dialogue avec la personne concernée, l’équipe soignante devra tenter de se faire une idée détaillée de ce vécu psychique intenable et de la logique qui y opère. Ensemble ils auront à chercher d’autres réponses: des réponses «sur mesure» moins nuisibles pour lui-même et les autres et davantage compatibles avec le lien social. Par conséquent, le traitement de la souffrance psychique et l’intégration sociale font partie d’un même processus qui donc ne peut se dire qu’au cas par cas.


Cette approche psychiatrique clinique aurait-elle quelque chance d’être prise en considération par les 2 candidats-exploitants ?


La Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum est une ASBL créée dans le but d’améliorer les soins aux internés. Elle peut se targuer d’une longue expérience avec des malades mentaux et ne tolérera pas de matraques entre les murs du Centre. Cela, bien sûr, n’assure pas totalement que l’on offrira à chaque interné des soins adéquats, qui traitent à la fois la souffrance psychique et le rapport aux autres, mais l’éventualité en est pour le moins ouverte.


Qu’est-ce qui fait appréhender qu’il ne pourra en être ainsi avec Sodexo? Si cette multinationale gère quelques prisons privées dans le monde (le journal De Morgen a signalé que ceci génère régulièrement des scandales), elle n’a aucune expérience avec des patients psychiatriques. Et pourquoi Sodexo s’embarquerait-elle avec Securitas? Ne risque-t-on pas un effacement du traitement personnalisé au seul profit du maintien de l'ordre public et une réduction des personnes internées à un groupe homogène de criminels dangereux? Arrêtons-nous aux offres d’emploi que cette firme de sécurité est déjà, étonnement, en train de diffuser. Securitas voudrait y engager 5 criminologues comme «opérateurs». S’agit-il effectivement des personnes qui se trouvent devant un mur de vidéos pour surveiller les comportements des internés et avertir les gardiens de l’ordre quand il y a menace de danger? S’agit-il donc d’employés qui ne sont pas tenus d’être des experts en matière de souffrance psychique? On pourrait le penser, puisque les candidatures doivent être adressées à Marc Cools, autrefois lié comme expert au Cabinet de la Justice sous le prédécesseur libéral de Madame Turtelboom. Ce professeur en Criminologie est spécialiste en sécurité privée; il a une abondante bibliographie à son nom, mais aucun titre fait référence à la psychopathologie.


Sodexo avance toutefois qu’ils se focaliseront aussi sur le thérapeutique. Comment réaliser cela financièrement si le maintien de l’ordre entame déjà sérieusement le budget et que le coût global est beaucoup moins élevé que celui de la Plateforme qui mise entièrement sur le traitement? La réponse est prévisible: s’occuper du maximum de personnes au moindre coût. Remplacer un traitement sur mesure par un traitement standardisé pour un groupe de personnes – ce qui suppose la forclusion de la cause psychique toujours singulière.


Il ne faut, hélas, pas chercher loin pour trouver un exemple des possibles effets néfastes d’une approche réductionniste pareille. Jonathan Jacob est mort parce qu’au moment de sa crise on a déconnecté son comportement de l’être humain qu’il était. Il a été ramené à l'état de «criminel dangereux» sans histoire, ni souffrance qu’il fallait calmer avant de pouvoir prétendre à un traitement humainement digne.


Récemment, j’ai été invitée à une séance de la Commission Justice pour expliquer mon point de vue sur la proposition de loi de Bert Anciaux concernant l’internement des personnes. Cette proposition est certainement perfectible. J’apprécie toutefois vivement cet effort d’élaborer une loi qui considère au moins autant la protection de la société que le traitement des internés. Comme il a été dit, ces deux aspects sont indissolublement liés. Si cette loi progressiste était approuvée, ce qui est plausible, alors se pose évidemment la question de savoir comment dans ce cas-là on pourrait décider de confier les gens internés à Sodexo.


Nous verrons ce que les ministres vont décider. Il y a deux issues: soit le déménagement des 270 internés de la prison vers le Centre de Psychiatrie Légale risque d’être une manifestation de faux-semblant, soit la Belgique aura la chance de tourner enfin une page sombre concernant les personnes qui ont commis un acte criminel du fait d’un vécu psychique insupportable.Nathalie Laceur


Psychologue clinicienne, psychanalyste (Membre de la New Lacanian School et de la World Association of Psychoanalysis) et assistante chargée d’exercices à la Faculté de Psychologie UGent. Avec son collègue psychanalyste Geert Hoornaert elle a écrit en avril 2013 le «Manifeste pour une approche digne des malades mentaux qui ont commis un fait criminel», et ce à la suite de leur expérience d’experts dans l’affaire Kim de Gelder.


(*) Version telle qu'elle a été publiée dans La Libre Belgique du 31/01/14

Share for Success
854

Signatures