Felicja Moreno 0

NIE dla zmiany nazwy ul. DĄBROWSZCZAKÓW

1199 signers. Add your name now!
Felicja Moreno 0 Comments
1199 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

https://www.facebook.com/Bohaterowie1936
https://www.facebook.com/antynacjonalizm

ENGLISH, SPANISH & FRENCH VERSION BELOW!
-------------------------------------------------------

W OBRONIE ULICY DĄBROWSZCZAKÓW - PRZECIW REWIZJONIZMOWI HISTORYCZNEMU

W 2007 roku polskie władze postanowiły odebrać uprawnienia kombatanckie żołnierzom XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego, zasłużonym bohaterom hiszpańskiej wojny domowej, którzy po stronie republikańskiej walczyli z rodzącym się faszyzmem. Wtedy to grupa złożona kilkuset intelektualistów i intelektualistek z całego świata oraz dzieci Dąbrowszczaków wystosowała publiczny apel do polityków, o "pozostawienie zmarłych w spokoju".

W czerwcu br. z oburzeniem dowiedzieliśmy się o planach zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków w Warszawie. Jest to kolejna próba ataku na pamięć o polskich bohaterach i bohaterkach wojny domowej w Hiszpanii. W imię "dekomunizacji" lekką ręką przekreśla się tych, którzy w 1936 roku jako pierwsi stawili czoła militarnym zakusom faszystowskiej ideologii. Do walki tej, tak odległej od ich ojczyzny, żołnierze Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego przystąpili z własnej woli i z czystymi intencjami. Nie dlatego, że wróg stanął u granicy z Polską, nie dlatego, że ich własne domy były zagrożone, ani nie w imię „narodowego obowiązku”. Jedyny obowiązek, który ich wzywał, to świadomość, o co toczyła się walka w objętej konfliktem Hiszpanii - świadomość tego, co stanie się, jeśli faszystowska machina wojenna nie zostanie w porę zatrzymana. Gdy niemal cała Europa odwróciła twarz od „sprawy hiszpańskiej”, ochotnicy i ochotniczki z Brygad Międzynarodowych ryzykowali i poświęcali swoje życie.

Nie godzimy się na wymazywanie z pamięci społecznej tych, którzy zasłużyli się dla Europy jako bohaterowie walki z najokrutniejszym totalitaryzmem. "Oczyszczanie" przestrzeni miejskiej z pomników i nazw ulic nie mieszczących się w oficjalnej, narodowej wersji historii, dzieli już tylko cienka linia od palenia nieprawomyślnych książek. Może czas na nowo przeczytać Orwella, bohatera wojny hiszpańskiej?

Z niepokojem obserwujemy, jak w dzisiejszej Polsce praktyki "dekomunizacyjne" łączą się z oswajaniem dziedzictwa autorytaryzmu, nacjonalizmu, nawet faszyzmu. Coraz częściej usprawiedliwia się zbrodnie, o ile dokonywane były na komunistach (lub ludziach podejrzanych o sympatię dla komunizmu), w imię "obrony przed komunizmem".

Proces "dekomunizacji" Warszawy zbiega się ze skandaliczną kwestią reprywatyzacji, której tragiczne skutki odczuwają dziesiątki tysięcy obywateli i obywatelek miasta. Nie pierwszy raz nacjonalistyczna retoryka maskuje antyspołeczne działania władz.

Rzeczpospolita Polska, ojczyzna Dąbrowszczaków, jest jedynym krajem na świecie, gdzie ma miejsce proces regularnego wymazywania ich z pamięci. W pozostałych krajach Europy cieszą się szacunkiem i wdzięcznością. Za autorami i autorkami "Apelu Antygony" przypominamy, że w 1996 roku nawet państwo hiszpańskie pod rządami konserwatywnej prawicy nadało honorowe obywatelstwo ochotnikom Brygad Międzynarodowych, tym samym uznając ich zasługi. Tymczasem II RP odebrała swoim bohaterom obywatelstwo, a III RP pragnie całkowicie o nich zapomnieć. Jest jeszcze czas, by z tej drogi zawrócić, o co dziś zdecydowanie apelujemy.

Apelujemy o wysyłanie indywidualnych protestów pod adresy:

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
biurorady@um.warszawa.pl

emalinowska@radny.um.warszawa.pl
anehrebecka@radny.um.warszawa.pl

-------------------------------------------------------

IN DEFENCE OF DĄBROWSZCZACY STREET- AGAINST HISTORICAL REVISIONISM

In 2007 Polish authorities decided to take away veteran benefits from soldiers of the XIII Jarosław Dąbrowski International Brigade, heroes of the Spanish Civil War, who fought on republican side against emerging fascism. It is then that group consisting of few hundred intellectuals from all over the world and also children of Dąbrowszczacy made a public appeal to politicians asking them to “leave the dead in peace”.

In June we found out about outrageous plans to change name of the Dąbrowszczacy street in Warsaw. It is yet another attempt to attack memory of Polish heroes of the Spanish Civil War. In the name of “decommunisation” they try to remove all those that in 1936 were first to resist military attempts of fascist ideology. This struggle, so far away from their motherland, soldiers of Jarosław Dąbrowski Brigade joined of their own free will and with clear intentions. Not because enemy was at the border of Poland, not because their homes were in danger and not in the name of “national duty”. Only duty that called them was an awareness of what iwas the struggle in Spain about- what was going to happen if the fascist war machine will not be stopped on time. When nearly entire Europe turned face away from the “Spanish case”, volunteers from International Brigades risked and sacrificed their lives.

We don't agree to erase from memory those, that served Europe as heroes against most cruel totalitarianism. “Clearing” of the city space from monuments and names of streets not being part of the official, national version of the history is only a thin line away from burning of the “wrong” books. Perhaps it is time to read Orwell again, who was a hero of the Spanish Civil War himself?

We are worryingly observing how in today Poland “decommunisation” practices are connected with making people at ease with inheritance of authoritarianism, nationalism and even fascism. More and more often crimes are being justified as long as they were committed on the communists (or people suspected of communist sympathies) in the name of “defence against communism”.

Process of “decommunisation” of Warsaw ties itself in with a scandalous question of privatisation, of which tragic consequences are felt by thousands of the city residents. Not for the first time nationalist rhetoric is masking antisocial activity of authorities.

Polish Commonwealth, motherland of Dąbrowszczacy is the only country in the world, where their memory is regularly being erased. In other countries of Europe they are remembered with respect and gratefulness. Together with authors of “Antygona Appeal” we would like to remind, that in 1996 even under the rule of the conservative right, Spanish state has given honorary citizenship to all volunteers of International Brigades, recognising their service. In the meantime II Polish Commonwealth stripped those heroes from their citizenship and III Polish Commonwealth now would like to forget about them altogether. There is still time to turn away from that road and that is what we are appealing for.

We encourage you to send individual protests to:

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
biurorady@um.warszawa.pl

emalinowska@radny.um.warszawa.pl
anehrebecka@radny.um.warszawa.pl

-------------------------------------------------------

EN DEFENSA DE LA CALLE DĄBROWSZCZAKÓW – EN CONTRA DEL REVISIONISMO HISTÓRICO

En el año 2007 el gobierno polaco decidió privar de sus derechos de combatientes a los soldados de la XIII Brigada Internacional „Jaroslaw Dabrowski”, dignos héroes de la guerra civil española, quienes en defensa de la República lucharon contra el fascismo naciente. En aquel entonces un grupo compuesto de cientos de intelectuales de todo el mundo y los descendientes de estos luchadores hicieron un llamado público, apelando a „dejar a los muertos en paz”.

En junio del presente año nos hemos enterado con indignación de los planes de cambiarle el nombre a la calle Dabrowszczaków en Varsovia. Esto es un nuevo intento de atacar la memoria de los heroínas y héroes polacos de la guerra civil en España. En nombre de la „descomunización” se tacha sin mas ni mas a aquellos que en 1936 fueron los primeros en hacer frente a las ambiciones militaristas de la ideología fascista. A esta lucha, lejos de su propia patria, los soldados de la Brigada „Jaroslaw Dabrowski” se unieron por propia iniciativa, fundada en nobles intenciones. No fue porque el enemigo estuviera a las puertas de Polonia, no fue porque sus propias casas estuvieran amenazadas, ni tampoco fue en nombre del „deber nacional”. El único deber que les llamaba fue el ser conscientes de lo que se jugaba en esa lucha en España, Conscientes de lo que iba a suceder si no se detenia a tiempo al engranaje militar fascista . En tanto que Europa en casi su totalidad volvía las espaldas al „asunto español”, los voluntarios y voluntarias de las Brigadas Internacionales arriesgaban y sacrificaban sus vidas.

No aceptamos que se borre de la memoria colectiva a aquellos que lo dieron todo por Europa, luchando contra el más feroz de los totalitarismo. De la „limpieza” en los espacios públicos de los monumentos y nombres de calles, que no encajan con la versión oficial de la historia nacional, a la hogera de libros „incorrectos” hay sólo un paso. Quizá sea tiempo de volver a leer a Orwell, héroe de la guerra civil española?

Con preocupación observamos como hoy en dia, en Polonia, las prácticas de „descomunización” van a la par con la asimilación de un legado autoritario, nacionalista y fascista. Situaciones en las que se justifican los crimenes, siempre y cuando fueran contra los comunistas (o de personas sospechosas de simpatizar con el comunismo), en nombre de „la defensa ante el comunismo”, son cada vez más frecuente.

El proceso de „descomunización” de Varsovia se da al mismo tiempo que el escandaloso proceso de reprivatización, cuyas consecuencias las padecen decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de Varsovia. No es la primera vez que la retórica nacionalista encubre las acciones y medidas anticiudadanas de las autoridades.

La República de Polonia, patria de los soldados de la Brigada Dabrowski, es el único país en el mundo donde de manera sistemática se realiza su eliminación de la memoria histórica. En el resto de los paises europeos se les respeta y reconoce. Al igual que los autores y autoras del „Apel de Antigonas” queremos señalar que en el año 1996 incluso el estado español bajo el gobierno de la derecha conservadora les otorgó la ciudadanía honoraria a los voluntarios de las Brigadas Internacionales, reconociéndoles así sus servicios. En cambio la Segunda República de Polonia a sus héroes les privaba de la ciudadanía, y la Tercera República de Polonia manifiesta su intención de dejarlos en el olvido. Aún es tiempo de echar marcha atrás y es por ello éste, nuestro decidido llamado

llamamos a mandar protestas individuales a la direcion:

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
biurorady@um.warszawa.pl

emalinowska@radny.um.warszawa.pl
anehrebecka@radny.um.warszawa.pl

-------------------------------------------------------

DÉFENSE DE LA RUE DĄBROWSZCZAKÓW - CONTRE LE REVISIONISME HISTORIQUE

En 2007 les autorités polonaises ont décidé de retirer les droits d'anciens combattants aux soldats de la 13e Brigade Internationale Jaroslaw Dabrowski, les héros de la guerre civile espagnole, qui ont combattu avec les républicains contre le fascisme naissant. Suite à cette décision, un groupe composé de plusieurs centaines d'intellectuels du monde entier et des enfants des anciens combattants de Dabrowski ont adressé un appel public aux politiciens de "laisser les morts tranquilles".

C'est avec indignation que nous avons appris en juin dernier les projets de changer le nom de la rue Dabrowszczakow (ainsi nommée pour commémorer les anciens combattants de Dabrowski) à Varsovie. C'est une autre tentative d'attaque sur la mémoire des héros et héroïnes polonais de la guerre civile en Espagne. Au nom de "décommunisation" on barre allégrement ceux qui en 1936 ont été les premiers à opposer les tentatives militaires de l'idéologie fasciste. Les soldats de la Brigade Jaroslaw Dabrowski ont rejoint cette lutte, si lointaine de leur patrie, volontairement et avec les meilleures intentions. Ils ne l'ont pas fait parce que l'ennemi était aux frontières de la Pologne ou parce que leurs propres foyers étaient menacées, ou encore au nom d'"obligation nationale". La seule obligation qui les appelait à le faire c'était la conscience de l'enjeu de la lutte de l'Espagne en guerre - la conscience de ce qu'il allait arriver si la machine de guerre fasciste n'est pas arrêtée à temps. Quand l'Europe presque entière s'est détourne de l'"affaire espagnole", les volontaires des Brigades Internationales risquaient et sacrifiaient leurs vies.

Nous ne sommes pas d'accord pour effacer de la mémoire publique ceux qui ont fait autant pour l'Europe en tant que héros luttant contre le plus cruel totalitarisme. "Le nettoyage" de l'espace citadin des monuments et noms des rues qui n'ont pas de place dans la version officielle, nationale de l'histoire n'est pas très loin du brûlage des livres hérétiques. Peut-être faudrait-il relire Orwell, lui-même héros de la guerre espagnole?

C'est avec inquiétude que nous observons, dans la Pologne d'aujourd'hui, les pratiques de "décomunisation" se mêler à la domestication de l'héritage d'autoritarisme, nationalisme et même fascisme. De plus en plus souvent on justifie des crimes aussi longtemps qu'ils ont été commis contre les communistes (ou des personnes suspectées des sympathies communistes) au nom de "défense contre le communisme".

Le processus de "décommunisation" de Varsovie converge avec la question scandaleuse de reprivatisation dont les conséquences tragiques affligent des milliers de citoyens de la ville. Ce n'est pas la première fois que la rhétorique nationaliste couvre des actions antisociales de l'état.

La République de la Pologne, la patrie des anciens combattants de Dabrowski, est le seul pays dans le monde où on les efface régulièrement de la mémoire. Dans les autres pays européens, on leur porte respect et gratitude. Comme les auteurs de l'"Appel d'Antigone", nous rappelons qu'en 1996 même l'état espagnol, gouverné par la droite conservatiste, a accordé la citoyenneté d'honneur aux volontaires des Brigades Internationales, en reconnaissant ainsi leurs mérites. En même temps la 2e République de la Pologne a retiré la citoyenneté à ses héros et la 3e désire les oublier complètement. Il est encore temps de rebrousser le chemin, ce que nous demandons aujourd'hui.

Nous vous prions d'envoyer des lettres de proteste individuelles aux adresses suivantes:

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
biurorady@um.warszawa.pl

emalinowska@radny.um.warszawa.pl
anehrebecka@radny.um.warszawa.pl

-------------------------------------------------------

David Alper, École de service social Université de Saint-Boniface

Susanna Andreis

Stefan Bekier, tłumacz konferencyjny - Paryż, syn ochotnika XIII Brygady Międzynarodowej i V Korpusu Hiszpańskiej Armii Republikańskiej

Anna Blumsztajn, nauczycielka

Katarzyna Bratkowska, krytyczka literacka, nauczycielka

Piotr Bratkowski, dziennikarz, poeta, krytyk muzyczny i literacki, "Newsweek"

Alicja Bukowska-Maciejczuk

Alina Cała

Helena Datner, Żydowski Instytut Historyczny

Javier Delgado Echeverría - Director del Archivo Histórico de CCOO de Aragón

Enrique Díaz Martínez, Przewodniczący Commission on Geoheritage, Wiceprezes Geoheritage Specialist Group

Floren Dimas Balsalobre, historyk

Artur Domosławski, dziennikarz, reporter

Anna Dzierzgowska, nauczycielka, wnuczka GRZEGORZA "GRISZY" DZIERZGOWSKIEGO, ochotnika w batalionie im. A.Mickiewicza XIII Brygady Międzynarodowej

Sergiusz Dzierzgowski, nauczyciel akademicki, syn GRZEGORZA "GRISZY" DZIERZGOWSKIEGO, ochotnika w batalionie im. A. Mickiewicza XIII Brygady Międzynarodowej

Matilde Eiroa San Franciscoi, wykładowczyni Universidad Carlos III de Madrid

Virgilio Fernández del Real - porucznik 35. Dywizji Brygad Międzynarodowych

Helen Graham, Department of History, Royal Holloway University of London

Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid

Radim Gonda, historyk, politolog

Weronika Grzebalska, Szkoła Nauk Społecznych PAN

Zofia Jankiewicz

Bożena Keff

Jerzy Kochan, Nowa Krytyka, Uniwersystet Szczeciński

Michał Komar, publicysta i krytyk filmowy, syn żołnierza Brygad Międzynarodowych

Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej UW

Michal Kozłowski, filozof, Uniwersytet Warszawski

Sławomir Królak, nauczyciel, tłumacz

Roman Kurkiewicz, publicysta

Dorota Kuroń

Wojtek Kuśmierek, Partia Razem

Paulina Kwiatkowska, Instytut Kultury Polskiej UW

Piotr Laskowski, nauczyciel, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Ewa Łuczyńska, przewodniczka warszawska

Sebastian Matuszewski, nauczyciel

Michał Mazur, syn Michała Mazura, ochotnika w batalionie im. A. Mickiewicza XIII Brygady Międzynarodowej

Jan Melchior, lekarz-Szwecja, syn ochotników XIII Brygady Międzynarodowej

Małgorzata Melchior, Uniwersytet Warszawski, córka Dąbrowszczaków

Andrzej Mencwel, Uniwersytet Warszawski

Jarosław Mikos, tłumacz

Agnieszka Mrozik, Instytut Badań Literackich PAN

Włodzimierz Mrozek, syn ochotnika XIII Brygady Międzynarodowej

Rafal Pankowski, prof.CC, socjolog kultury, nauczyciel akademicki, czlonek zarzadu europejskich sieci FARE i UNITED for Intercultural Action

Eryk Piasecki, fizyk, Uniwersytet Warszawski

Monika Rakusa, psycholog, psychoterapeutka,pisarka

Paweł Rodak, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW

Paula Sawicka, Otwarta Rzeczpospolita

Kornelia Sobczak, Instytut Kultury Polskiej UW

Xawery Stańczyk, Instytut Kultury Polskiej UW

Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a

Piotr Szumlewicz, socjolog, filozof, publicysta, doradca OPZZ

Barbara Toruńczyk, wydawca, eseistka, b. więzień polityczny 1968-1969, działaczka opozycji demokratycznej, córka HENRYKA TORUŃCZYKA, ochotnika w batalionach im. Palafoxa i im. Mickiewicza w XIII Brygadzie Międzynarodowej

Katarzyna Weintraub, dziennikarka - Berlin, córka ochotnika XIII Brygady Międzynarodowej

Michał Wybieralski, redaktor naczelny "Gazety Stołecznej"

Stefan Zgliczyński, Dyrektor Le Monde Diplomatique edycja polska


Organizacje / Organizations / Organizacións

Redakcja magazynu 'NIGDY WIECEJ'

Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ'

Grupa Antynazistowska

Krytyka Polityczna

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (Stowarzyszenie Przyjaciół Brygad Międzynarodowych)

Kolektyw Syrena

Stowarzyszenie Wszyscy Razem

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Junta Provincial Republicana de Toledo

Federación de Republicanos (RPS)

Federación Estatal de Foros por la Memoria

Głosy Przeciw Przemocy

АССОЦИАЦИИ ПАМЯТИ СОВЕТСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ,УЧАСТНИКОВ ИСПАНСКОЙ ВОЙНЫ 1936-1939 при Российском комитете ветеранов войны и военной службы

Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936–1939 e. V.

Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Stichting Spanje 1936 - 1939

Inicjatywa Pracownicza - Komisja Środowiskowa Warszawa

Association of Victims of the Nazi Regime- Association of Antifascists of Nordrhein-Westfalen (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / BdA Landesvereinigung Nordrhein-Westfalen)

Ogólnopolski Związek Zawodowy "Inicjatywa Pracownicza" - Komisja Krajowa

I INNI

Share for Success

Comment

1199

Signatures