fatemah Ma 0

خسارت از امريكا-We will never forget

37 people have signed this petition. Add your name now!
fatemah Ma 0 Comments
37 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

فراموش نمي كنيم

تمام جنايت هايي را كه آمريكا بر عليه كشور ايران متحمل شد

كشتار ١٣آبان سال ٥٧

دخالت در امور داخلي قبل از انقلاب

آتش زدن به اقدامات صدام و حمايت هاي مالي براي صدمه زدن هرچه بيشتر به جمهوري اسلامي

پرتاب موشک به هواپیمای مسافر بری در سال ٦٧ با ٢٩٠ كشته ، درحالي كه باوجود مشخص شدن غرامتی که باید از لحاظ بین المللی بدهد تا کنون هیچ اقدامی نکرده است و هیچ غرامتی پرداخت نکرده است

و تا اكنون

تمام سياست هاي سكوتي كه در برابر كشتار مسلمانان در پيش رو گرفته است

آري نه تنها سكوت نمي كنيم كه خواستار جوابگويي هرچه سريع تر اين شيطان بزرگ هستيم

Share for Success

Comment

37

Signatures