Mehdi Hadavi 0

عدالت بین رشته ای

954 signers. Add your name now!
Mehdi Hadavi 0 Comments
954 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

جناب آقای دكتر قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دكتر ربيعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دكتر نوبخت، ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

جناب آقای دكتر زالی، ریاست محترم سازمان نظام پزشکی

جناب آقای دكتر سجاد رضوی، مدير كل دفتر بازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت

با سلام واحترام

امروزكه پس ازبیش از سه دهه شاهد شكوفايی و خودكفايی در حيطه های مختلف درماني هستيم و به جرأت ميتوان گفت در هيچ زمينه ای مانند علم پزشكی كشور عزيزمان، به چنین خودكفايی دست نيافته است. به یقین می توان گفت بخش عظیمی ازاين پيشرفت هميشه به دستان پرتوان رشته پايه و مادر بيهوشی، مراقبتهای ويژه ودرد انجام شده است. هيچ پيوندی( قلب و ريه و كليه وكبد) قابل انجام نبود اگر متخصصين رشته بيهوشی مراقبتهای قبل، حين و بعد از عمل را علمی و اصولی مديريت نميكردند. هيچ پيشرفتی در كاهش مرگ ومير مادر و كودك رخ نميداد اگر حضور شبانه روزی متخصصين بيهوشی در جای جای ميهن اسلامي وجود نداشت. حضور ٢٤ ساعته متخصصين بيهوشی و فوق تخصص های مراقبتهای ويژه، در بخش های مراقبتهای ويژه، آنرا به مكانی مطمئن برای بيماران و ديگرهمكاران کرده است. دردهایی كه باقی متخصصین زبردست از فرونشانی آن عاجزشده اند به دست توانای متخصيين بيهوشی و درد نابود گرديده است. بی شک جای جای سيستم درماني كشور ردپایی از متخصصين بي ادعای بيهوشی وجود دارد و همچون بيمه ای نا محسوس آرامش را به مراكز درمانی هديه ميكنند

همانگونه که مستحضرید اولین نسخه کتاب ارزش گذاری نسبی تعرفه و خدمات پزشکی در سال ۱۳۹۳ باهمت و تلاش شبانه روزی شما و کارشناسان انجمنهای تخصصی وهمت دوستان پس از سالها تدوین گردید.و تا حدامکان در امرترجمه کتاب کالیفرنیا توسط آن مجموعه محترم وخدوم اصل امانتداری رعایت گردید. متاسفانه پس از تایید وتصویب نسخه اول کتاب شاهد اعتراضات ولابی گریهای گروههای مختلف پزشکی جهت افزایش سهم خویش از این کتاب شدند. دراین بین متاسفانه فشارمضاعف برخی همکاران بر اساتید وزارت بهداشت آن را سبب شد که در ویرایش دوم کتاب شاهد کاهش نامتوازن وغیرکارشناسانه کدهای بیهوشی گردیدیم.حتی در این بین در کمال ناباوری افزایش کدهای برخی رشته های دیگر را مشاهده نمودیم، و به تدریج روند و اصل نگارش و هدف این کتاب که همانگونه که در مقدمه کتاب نیز به صراحت ذکر شده "هدف غایی از تدوین این کتاب ایجاد توازن و تعادل در ارزشهای نسبی درون رشته ای و بین رشته ای خدمات تخصصی وایجاد رویه ای واحد برای محاسبه این ارزشهای نسبی در سطح کشور بوده است" دچار انحراف گردید. هم اکنون نیز شاهد ادامه همان روند اعمال فشار بر رشته بیهوشی و کاهش کدهای آن میباشیم. شایان ذکر اینکه بارها کارشناسان انجمن با ارائه مستندات و مدارک کافی نظرات و نگرانیهای خویش را در جلسات مشترک به استماع آن مسوولین محترم رسانده اند.

لذا ما متخصصین بیهوشی کل کشور خواهان آن هستیم تا شرایط را طوری فراهم نمایید که عدالت بین رشته ای قربانی فزونی طلبی برخی دوستان و همکاران نگردد. بدیهی است انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه آماده ارائه هرگونه کمک کارشناسی در جهت اثبات حقوق حقه این رشته تخصصی باارائه مستندات و مدارک کافی میباشد.

باتشکر فراوان.

واذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل(آیه ۵۸سوره مبارکه نسا) .

Share for Success

Comment

954

Signatures