Sorcha Domican 0

183 EU jobs for Irish people at no cost to Irish tax payer

37 people have signed this petition. Add your name now!
Sorcha Domican 0 Comments
37 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


WE THE UNDERSIGNED call on An Taoiseach ENDA KENNY T.D.to announce now that his government let the derogation on the status of Irish in the EU lapse on31 December2016.This announcement will force EU institutions to run competition for 183 jobs with the EU for Irish people over the next few years at no cost to the Irish taxpayer, strengthening both our language and our position in Europe


ÉILÍMIDNE, A bhFUIL ÁR nAINMNEACHA LEIS SEO, ar an Taoiseach ENDA KENNY T.D. a fhógairt anoisgo ligfidh a rialtas don mhaolú ar stádas na Gaeilge san AE dul i léig an 31 Nollaig 2016.Cuirfidh an fógra sin iallach ar institiúidí an AE comórtais a reáchtáil don 183 post do Ghaeil leis an AE sna blianta beaga romhainn gan chostas ar bith ar an gcáiníocóir Éireannach, rud a neartóidh ár dteanga agus ár n-ionad san Eoraip.PETITION:183 EU jobs for Irish people at no cost to Irish tax payer


Ireland is missing out on 183 EU jobs because of its 'temporary derogation' on the use of Irish. Not all laws and other documents, which are available in the other 23 official EU languages, are available in Irish.


Less people work in the Irish language EU units than in sections for Maltese or Estonian, even though more Irish is spoken in the European Parliament that those languages.With the derogation gone, 183 well paid EU jobs would be created for Irish people as translators, lawyer-linguists, and secretarial staff.


Over time many of these people will become decision-makers in EU policy areas like Agriculture and Fisheries and be able to help Irish interests. Ireland needs to lift the derogation on the status of Irish in the EU in order to increase the number of Irish people working in EU institutions at all levels.


The tiny island nation of Malta overcame their derogation within three years by using temporary contracts which allow Maltese translators and lawyer-linguists to master athird EU language while in Brussels. Support staff need only have Irish, English and the Leaving Cert.


ACHAINÍ:183 post leis an AE do Ghaeil gan chostas ar bith ar an gcáiníocóir Éireannach


Tá Éire ag cailleadh amach ar 183 post leis an AE mar tá 'maolú sealadach' i bhfeidhm ar úsáid na Gaeilge. Níl gach dlí agus cáipéis atá ar fáil sa 23 teanga oifigiúil eile, ar fáil as Gaeilge.


Oibríonn líon níos lú daoine in aonaid Ghaeilge an AE ná in aonaid na Máltaise nó na hEastóinise, in ainneoin go labhraítear níos mó Gaeilge ná an dá theanga sin i bParlaimint na hEorpa.Agus an maolú ar lár, chruthófaí 183 post ráthúil sa AE do Ghaeil mar aistritheoirí, dlí-theangeolaithe, agus foireann rúnaíochta.


Amach anseo beidh go leor de na daoine seo i bpoist ina ndéanfaidh siad cinntí maidir le polasaithe an AE faoi Thalmhaíocht agus Iascach, srl. agus iad ann cur ar son na hÉireann.Is gá d'Éirinn fáil réidh leis an maolú ar stádas na Gaeilge san AE chun cur le líon na nÉireannach ag obair in institiúid an AE ar gach leibhéal.


D'éirigh leis an náisiún beag oileanda, Málta, fáil réidh lena maolú siúd taobh istigh de thrí bliana trí leas a bhaint as conarthaí sealadacha, a ligeann do aistritheoirí agus dhlítheangeolaithe Máltaise máistreacht a fháil ar an tríú teanga den AE agus iad sa Bhruiséil. Ní gá don fhoireann rúnaíochta a bheith acu ach Gaeilge, Béarla agus an Ardteist.Share for Success

Comment

37

Signatures