ولایت مطلقه فقیه نه

به نام صاحب بینش و آگاهی
 ما مردم کشور عزیز ایران، متشکل از تمامی اقوام این سرزمین آریایی، بدین وسیله مخالفت خود را به ضرورت وجود ولایت فقیه (مطلقه یا غیرمطلقه) در ساختار سیاسی کشور اعلام نموده وآن را مظهر دیکتاتوری دینی تلقی مینماییم. ما خواهان حکومتی انتخابی از طرف مردم هستیم که هر لحظه قابل نقد توسط رسانه های مردمی باشد.

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  amin, Iran, Islamic Republic of

  5 years ago
 • username

  Amin, Iran, Islamic Republic of

  5 years ago
 • username

  farshad safavi, New Zealand

  5 years ago
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.