کسانی که با گروه ما همکاری کردند و نتیجه مثبت گرفتند

532244539353997.jpg?r=0.0553752442356199
در اینجا مشتریان قدیمی ما آنهایی که به مقصود خود رسیده اند

 حمایتشان از سایت
 
پناهندگی

 را اعلام می کنند و متذکر می شوند که ما در تمام مدت با 

بیشترین توان خود برای قوی تر شدن کیس آنها و رساندن آنها به 

کشورهای اروپایی تلاش کرده ایم و آن ها جواب قبولی گرفته و به

 کشور مقصد رسیده اند

 ما هم از اعلام حمایت آن ها 

سپاسگذاریم

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

  • username

    سعيد قانع عدالتيTurkey

    1 year ago
  • username

    سیما مرودشتیانTurkey

    1 year ago

Petition highlights

There are no highlights yet.