نامه سرگشاده به رييس جمه&#1608

به اطلاع مي رسد براساس خبر منتشر شده بر روي تلکس خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 15 اسفند 1381، نماينده جمهوري اسلامي ايران در چهل و هفتمين کميسيون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد طي گزارشي از وضعيت زنان در جمهوري اسلامي، به ايجاد خانه هاي امن به عنوان يکي از اقدامات دولت ايران اشاره کرده اند. واقعيت تاسف برانگيز اين است که در ايران هيچ \"خانه امن\"ي براي زنان تاسيس نشده است. خانه هاي امن زنان، در برداشت مجامع جهاني، به پناهگاههايي اطلاق مي شود که براي زناني که مورد خشونت خانوادگي قرار گرفته اند، جايي براي ماندن و امنيت را تامين مي کند. نه تنها خانه هاي امن در ايران تشکيل نشده اند بلکه حتي مقدمات قانوني لازم براي ايجاد چنين پناهگاههايي فراهم نشده و يا در دست فراهم آمدن نيست. با اين همه اگر واقعا اين خانه هاي امن که در گزارش دولت شما به کميسيون مقام زن سازمان ملل متحد آمده، وجود خارجي دارد، جدا و مصرانه درخواست داريم روش پناه گرفتن در آن ها براي زنان ايراني که هر روز مورد خشونت واقع مي شوند، اعلام شود. بسيار خوشوقت خواهيم شد که با دادن تذکر به تمامي مقامات و مسئوليني که در تهيه اين بخش از گزارش دخالت داشته اند، از آنها بخواهيد که با ارائه مستندات قانع کننده شبهه پيش آمده را رفع کنند تا ما بتوانيم به عنوان يک رسانه تخصصي زنان، مخاطبانمان را از چگونگي دسترسي به خدمات خانه هاي امن در ايران آگاه سازيم.

Sponsor

www.womeniniran.com

Links

www.womeniniran.com

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  رزيتا الوندي, Iran, Islamic Republic of

  4 years ago State: -
  Country: Iran, Islamic Republic Of
  Comments: سلام خدمت رئس چمهورمحارم اميذوارم حال شما خوب باشدمي خواستم خواهش كنم به هر كشوري مي رويدغذاي آن كشوررانخوريدچون سم مي ريزندوآثارآندرچهره شمامشخص استوصورا شماچورك مي افتد واززحمات بي ذريغ شماوشبانه روزي شما تشكر كنم شمابسيارئركارتان قاطع هستيدومتاسفانه بعضي وقتهامبارزات شما جهت معنوي ندارندوبيشترجنبه ماذي وپوچ پيدا مي كندكه مارنسيت به شما مايوس مي كند شمابعضي وثتهابراي حاك وآب وسوخت مي جنگيذكه اينهاازاجركارشماكم ميكند ولي‌آيا پيامبران وائمه اطهارنيزبراي چنين چيزها جنگيده اند بيبي ذوعالم خضرت فاطمه الزهرابراي حق غصب شده وامام حسين(ع)براي دين ودين داري و.......جنگيده اندشمابراي حليج فارس وانرژي اتمي و..... مي جمگيذكه هم جهت بااهداف الهي نمي باشدووقتي براي شماشعارميدهندبعدازهرسخنراني ونمازي مرگ بر امريكا وانگيس راسرمي دهندهزارن انسانمسلمانذراين كشورهاوجوددارندكه مسلمان هستندودوستار شماوشما مردم را نسبت به جودنااميد مي كنيد آيابهترنيستبعدازخرسختراني وقبل ازآن وبعدازهرنمازدعاي فرج خوانده شودكه آمدن منجي وجهه مشترك همه انسانها حتي آنهايي است كه دين دار نيستندومامسئله آقاامام زمان (عج)وجنگيدن براي حق راكنار گذاشته وبراي مسائل پيشباافتاده كه هيچ ارزش معنوي ندارند مي جنگيد شمابه عنوان سرباز امام مهدي موعود(عج)يراي آن حضرت جنگيده ايدذرعمل مسلما كارهاي زياذي انجام داديد ولي زبانا كم وجزئي من به عنوان يك شهروند ايراني ودوستار شما مي خواهم اين نوشاه هاي من رامطالعه كرده وبه آن عمل كرده تابرقلب هر ايراني حكومت كنيد. • قبل وبعدازهرسخنراني مسئله منجي بشريت راذرهر كشوري بيان كنيذوبجزخداازكسي نترسيد • يراي سلامتي وظهورش وزندگينامه اش وغيبتهاي آن حضرت وتولذوسنش وزندگي مخفي قبل از غيبتش به علت كثرت ذشمنان و....رابيان كنيدوبااين كار مردم را باقائم آشناكردهوهمه دينها رازيريك پرچم (توحيد)گردمي آوريدوانسانهاي زيادي رامسلمان كرذه واززيريوغ استعمارهانجات مي دهيد • درهرمسافرت به شهرهاوكشورهابروشورهاي زندگي نامه حضرت امام زمام(عج) وتصاويرنوشته شده درپشت مغازه هاو.... • بنرهاي بزرگي درموردحديث خود حضرت(براي ظهورمندعاكنيدكه گشايش شمادرهمين دعاهاست وآيه قران زمين رامحرومان ومستضعفين به ارث مي برند ومردي از فرزندان فاطمه(س)ظهور مي كند وزمين را پرازعدل ودادمي كند.و....( • ساخت نئونهاي رنگي ذرمورد((اباصالح ادركني وياقائم آل محمد(ص)جهان درانتظار عدل توست ومامنتظرمنتقم فاطمه سلام عليها هستيم ويامهدي موعود(عج)ظهور كن و.... • ساخت انيمشنهائي ذرمورد ائمه اطهاروساخت بازيهاي رايانه اي وفيلم هاي كوتاه وساخت فلش هايي درمورذآنحضرت و..... • وازنويسندگان بزرگي مثل پور سعيذآقاييدرمورذكتاب روشنگر پنهان ونويسندگان ديگر تشكروقرذاني شود ودرهرسفراين كتابچه هابين مردم پخش شود • به مردمتان ياذذهيذ به نيت سلامتي وظهورمهدي(ع) ذرراهخداانفاق كنند وتگوييداين كارنزذخذاوخودآقامحفوظاستوآثارآنرادرزندگي دنيوي واحروي مشاهده خواهيذكردذيگركشورمامردم فقيرنخواهدداشت وفسادوفحشودزدي وقتل كمترشده • وبه فقيران كشورتان ياددهيدتاصبركرده وازنمازوصيردرمشكلات كمك بگيرندوپاكدامني پيشه كرذه ومتوسل به آقاامام عصر(عج)شذه ودعاي توسل و معراج وكنچ العرش و....ختم صلوات وختم قران گرفته وبراي سلامتي آن حضرت روزي هزارويابيشترصلوات به نيت سلامتي وظهور آن حضرت بگيرندومحبت آن حضرت رتذرذل ذاشته باشندتاآن حضرت نيزحاجت آنهارابرآورده كند • به خرمهاي انباوائمه اطهاروامامزاذگان شهروديارخودرفته وبه نبابت ازآنحضرت زيارت كرده ومتوسل شذه وبرايسلامتي وظهورآن حضرت دعاكرده وتوجهات آنحضرت كه آنهارازيباونوراني كرده وآبرودار مي كند وبي نيازازهركسي وعيبهاي ظاهري رامي پوشاند.و.....هركاري كه از ذستتانو زبانتان براي غريبيفرزند فاطمه (س)برمي آيذ انجام دهيذاوهم مخبت شماراذرذلوجان مرذم مي كارد د شمارامخافظت مي كند ودرهرسخنراني مسله امام زمام(عج)راگفته ومرذم جهان راباهم متحد كنيدوبجزاين براي متخد شيعه وسني ومسيحيت وزرتشت راه ديگري نداريداگرنجنبيدعربستان فرقه وهابيت وشيطان پرستي را بين جوانان نااميد گسترش ذاذه مگر نه اين است كه زمينه هاي ظهور منجي بشريت مهدي موعود(عج) راايراني هاوازشهرقم علم منتشر مي شود پس ايراني ها كي بيذار مي شوند آيازمان آن فرا نرسيده يا ما كوتاهي مي كنيم.آياوقت آن نرسيده كه مظلوميت مولاي متقيان(ع) وفاطمه زهرا(س)رابازگوكنيم وحدودفدك كه تمام سرزمينهتي اسلامي است به فرزند بي بي دوعالم(س) امام عصر(عج) تحويل دهيم. پس اي رئس جمهور محبوب كشور من پس با مردم اين كشور براي خداوظهورآنحضرت قيام كن
 • username

  s, Iran, Islamic Republic of

  5 years ago State: -
  Country: Iran, Islamic Republic Of
  Comments: حتماً ننه هاي شما هم توي اين خونه هاي ايراني ننشون گاييده شده كه اين زر ها رو ميزنيد
 • username

  mo zam, Iran, Islamic Republic of

  7 years ago Country: IR
  Comments: جناب أقاي رييس جمهور با سلام به استحضار ميرسانم700 نفر برسنل شركت جمكو سبزوار 4.5ماه+3 سال عيدي دريافت نكرده اندو در شرايط بدي به سر مي برند . لطفا در صورت امكان اقدام فرماييد با تشكر ازطرف 700 نفر
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.