انتصاب مجدد آقای دکتر گودرز صادقی به ریاست دانشگاه ارومیه

همانگونه که مستحضرید تعداد قابل توجهی از همکاران عضو هیئت علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان مایل به انتصاب مجدد آقای دکتر گودرز صادقی به ریاست دانشگاه ارومیه می باشند.جهت ابلاغ تمایل و علاقه خود در این امر در نظر سنجی شرکت نمایید امید است با این کار قدمی کوچک برای رشد دانشگاه بر داریم

Discussion

 • [DELETED]
join the discussion

Recent signatures

 • username

  mhg , Iran

  1 year ago وضعیت شما چیست؟ *: عضو هیئت علمی
  عضو کدام دانشکده هستید؟ *: اقتصاد و مدیریت
  چند درصد از عملکرد رییس فعلی در بخش های مختلف رضایت دارید : کمتر از 10 درصد
  آیا موافق بازگشت دکتر صادقی به ریاست دانشگاه ارومیه هستید *: بله-راضی هستم
  به نظر شما اولویت رییس بعدی دانشگاه کدامیک از موارد زیر باشد؟ *: پژوهشی
 • username

  مستعار , Iran

  1 year ago وضعیت شما چیست؟ *: عضو هیئت علمی
  عضو کدام دانشکده هستید؟ *: فنی و مهندسی
  چند درصد از عملکرد رییس فعلی در بخش های مختلف رضایت دارید : کمتر از 10 درصد
  آیا موافق بازگشت دکتر صادقی به ریاست دانشگاه ارومیه هستید *: بله-راضی هستم
  به نظر شما اولویت رییس بعدی دانشگاه کدامیک از موارد زیر باشد؟ *: آموزشی-
 • username

  Karim , Iran

  1 year ago وضعیت شما چیست؟ *: عضو هیئت علمی
  عضو کدام دانشکده هستید؟ *: دامپزشکی
  چند درصد از عملکرد رییس فعلی در بخش های مختلف رضایت دارید : کمتر از 10 درصد
  آیا موافق بازگشت دکتر صادقی به ریاست دانشگاه ارومیه هستید *: بله-راضی هستم
  به نظر شما اولویت رییس بعدی دانشگاه کدامیک از موارد زیر باشد؟ *: پژوهشی
See more

Petition highlights

 • We are now live!