Make Gaelic an option / Gàidhlig mar roghainn

Make Gaelic an option on the self-service tills at Marks and Spencer’s in Inverness.

Gaelic is part of everyday life for many and many would like it to be part of everyday life. Steps like this are needed to enhance the growth of the language and to make it more readily available to more people. Show your support for Gaelic to become an option on self-service tills at Marks and Spencer and who knows they could set a trend in Scotland!!

Bu thoigh leam Gàidhlig a bhith mar roghainn air na cobhanan-airgid fèin-fhrithealaidh aig Marks is Spencer ann an Inbhir Nis.

Tha Gàidhlig na pàirtde shaoghal làitheil iomadach neach, agus chòrdadh e ri gu leòr eile nam biodh i na pàirt de am beatha fhèin. Tha feum againn air ceumannan beaga mar seo gus am fàs an cànan agus gus am faigh barrachd dhaoine cothrom oirre. Cuir taic ris an iomairt airson roghainn Ghàidhlig air cobhanan-airgid fèin-fhrithealaidh Marks is Spencer, agus cò aig a tha fios,’s dòcha gum faic sinn barrachd dhiubh air feadh Alba!!

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  Iain Buthchanain, United Kingdom

  5 years ago
 • username

  Marie Penney, United Kingdom

  5 years ago
 • username

  Tecwyn Evans, United Kingdom

  5 years ago
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.