اعتراض به مسکوت ماندن لا&#1740

صحن علنی خلاف آيين نامه داخلی مجلس است، از تمام نمايندگان، به خصوص نمايندگان زن، وزارت امور خارجه، مرکز امورمشارکت زنان رياست جمهوری، کميسيون لوايح و همه مقامات تقنينی و اجرايی ديگری که به شکلی مساله مربوط به آنها می شود می خواهيم: 1. به هر شکل ممکن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان را مجددا برای تصويب در مجلس مطرح کنند. 2.به جای قائل شدن يک شرط کلی و مبهم، سعی در معين و محصور کردن شرايط کرده و تلاش کنند در نهایت کنوانسیون را بدون شرط و يا با حاقل شرايط روشن و جزيی به شکلی که با روح کلی آن که رفع تمام تبعيضهای قانونی و عملی ميان زن و مرد است، مغاير نباشد به تصويب برسانند.

Sponsor

http://www.womeniniran.com/

Links

http://www.womeniniran.com/

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

  • username

    zarah soltani, United States

    1 year ago State: -
    Country: -
    Comments: I am She,I am my own person, I am Woman
  • username

    seo service, Russian Federation

    1 year ago State: Nebraska
    Country: Tokelau
    Comments: C4kMox Very neat blog post.Really looking forward to read more.
  • username

    good seo, Russian Federation

    1 year ago State: Florida
    Country: Turkmenistan
    Comments: pKWGtJ Very good article post.Really looking forward to read more. Cool.
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.